کاهش شنوایی در نوزادان
کاهش شنوایی در نوزادان

کاهش شنوایی در نوزادان

علل کاهش شنوائی در نوزادان مختلف میباشد از آنجمله علل ارثی وعلل عفونی را میتوان ذکر نمود. دراین بحث علل عفونی که قابل پیشگیری است بیشتر مورد توجه است .

شیوع کاهش شنوائی در 30 سال اخیر تغییر نموده است . بزرگترین عامل پیشگیری کنترل بیماریهای عفونی است. بعد از واکسیناسیون سرخچه  وهموفیلوس آنفلوآنزه که درسال های اخیر در بسیاری از کشور ها کمتر شدن عارضه کاهش شنوائی مورد توجه قرار گرفته ودر کشور ایران هم اخیرا واکسیناسیون بر علیه سرخچه وسرخک انجام گرفته امید است در آینده واکسیناسیون بر علیه هموفیلوس آنفلوآنزه نیز صورت گیرد ودر نتیجه کمتر شدن ابتلاء به مننژیت باکتریال وکمتر شدن عارضه کاهش شنوائی سبب گردد.

از عوامل مهم در عاضه کاهش شنوائی بخش مراقبت های های ویژه نوزادان را میتوان نام برد

سیتو مگالوویروس CMV از علل شایع عارضه کاهش شنوائی در نوزادان است.

در25 سال گذشته  که بخش مراقبت های ویژه نوزادان پیشرفت نموده  درصد عارضه کاهش شنوائی افزایش چشمگیری داشته است. در دهه 1960-1970فاکتور پریناتال  ,LBW در کاهش شنوائی نوزادان 2% ذکر میگردید. درحالی که در دهه بعد تقریبا 13% نوزادانی که LBW بودندکاهش شنوائی داشته اند و4% مربوط به فاکتور پریناتال بودودر دهه1983-1992این رقم به 17% ودر دهه بعد به 19% وفاکتور پریناتال  به 8% افزایش یافت .واین افزایش مربوط به ازدیاد Surviving  مربوط به پیشرفت NICU می باشد.

عواملی که در کاهش شنوائی نوزادان در 28 روز اول تولد موئثر است عبارتند از :

 • وزن موقع تولد کمتر از 1500 گرم
 • هیپربیلیروبینمی که احتیاج به تعویض خون داشته باشد.
 • آبکار موقع تولد 0-4 درظرف مدت یک دقیقه بعد از تولدو0-6 در ظرف مدت 5 دقیقه بعد از تولد
 • تهویه مکانیکی  Mechanical Ventilation  به مدت 5 روز یا بیشتر .
 • مصرف داروهای اتوتوکسیک Ototoxic مثل آمینوگلیکوزید چند دوره ویا بهمراه دیورت
 • مننژیت باکتریال
 • عفونت های داخل رحمی مثل  CMV ،Rubella  ,Herpes,Syphilis,Toxoplasmosis
 • کرانیوفاسیال انومالی Craniofacial Anomalies مثل اختلالات مورفولوژیک Pinna &Ear canal
 • سنندرم دوان Down syndrome
 • هیپوکسی     Hypoxia
 • PPHN   Persistent Pulmonary Hypertension & ECMO Extracorporeal Membrane Oxygenation 8    از 10 بیماری که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان با PPHN   بستری شده بودند کاهش شنوائی داشته اند. و6 از 8 بیماری که با ECMO  بستری شده اند کاهش شنوائی نشان داده اند .
 • مسمومیت های قبل از تولد  Prenatal  Toxic Syndromeکاهش شنوائی در نوزادانی که قبل از تولد در معرض الکل  و تری متادیون قرار داشته اند کاهش شنوائی  گزارش شده است .
 • اوتیت مدیا
 • کاهش شنوائی بعلت صداهای وحشتناک وآزاردهندهNoise- Induced Hearing loss
 • ضربه به سر  Head Traumaهیپوتیروئیدی   Hypothyroidism  

   نتایج

 نوزادان را باید از نظر شنوائی بررسی های لازم انجام داد . بررسی های پزشکی دردوران حاملگی انجام شود .نحوه زایمان وتاریخچه پزشکی ومعاینات فیزیکی وآزمایشات لازم بعمل آید تاریخچه مننژیت وتارخچه بستری در NICU  وتارخچه خانوادگی از نظر مواردی از کاهش شنوائی در فامیل نوزاد ارزیابی گردد .

منبع :

http://www.professorsoltanzadeh.com

تعداد بازدید: 666

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.