برتیلیوم توسیلات

Bretylium Tosylate

داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection : 50 mg/ml


  •  در درمان‌آریتمی‌های‌ بطنی‌ که‌ به‌ سایر درمانها مقاوم‌ هستند

  در بزرگسالان‌ از راه‌ تزریق‌ وریدی‌ آهسته‌، ابتدا 10 mg/kg ـ 5 طی ‌10 ـ 8 دقیقه‌ (ترجیحا 30 ـ 15 دقیقه‌) همراه‌ با کنترل‌ فشارخون‌ و پیگیری‌ الکتروکاردیوگرام‌ تجویز می‌ شود. مقدار مصرف‌ وریدی‌ را می‌ توان‌ با استفاده‌ از محلول‌ انفوزیون‌ وریدی‌ گلوکز 5 درصد یا کلرور سدیم‌، به‌ میزان‌ mg/ml 10رقیق‌ نمود. به‌عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌، مقدار10 mg/kg ـ 5 از راه‌ عضلانی‌ یا وریدی‌ (طی‌30 ـ 15 دقیقه‌) هر 8 ـ 6 ساعت‌ یا 2 ـ 1میلی‌ گرم‌ در دقیقه‌ از راه‌ انفوزیون‌ مداوم‌ وریدی‌ تجویز می‌ شود.


  • درفئوکروموسیتوم‌

  • کاهش‌ فشارخون‌
  • تهوع‌ واستفراغ‌
  • نکروز بافت‌ (پس‌ از تزریق‌عضلانی‌)

  مصرف‌ همزمان‌ این‌دارو با سایر داروهای‌ ضد آریتمی‌ سبب‌افزایش‌ ضعف‌ عضله‌ قلب‌ می‌شود.مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با گلیکوزیدهای‌قلبی‌ توصیه‌ نمی‌شود، زیرا تخلیه‌ ابتدایی‌نوراپی‌ نفرین‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ افزایش‌سمیت‌ دیژیتال‌ شود.


  • تجویز عضلانی‌ این‌دارو باید به‌ تزریق‌ 5 میلی‌ لیتر رقیق‌ نشده‌آن‌ در هر محل‌ تزریق‌ محدود شود. برای‌جلوگیری‌ از تخریب‌ بافت‌، توصیه‌ می‌شودمحل‌ تزریق‌ ماساژ داده‌ شود.
  • معمولا طی‌ چند روز نسبت‌ به‌ اثرکاهنده‌ فشار خون‌ این‌ دارو تحمل‌ ایجادمی‌شود. قبل‌ از ایجاد تحمل‌، بیمار باید به‌پشت‌ خوابیده‌ و فشارخون‌ وی‌ دقیقŠکنترل‌ شود.

  متابولیسم‌ این‌ دارو ناچیزاست‌. نیمه‌ عمر دارو 10 ـ 5 ساعت‌ است‌. اثر این‌ دارو از راه‌ تزریق‌ وریدی‌در فیبریلاسیون‌ بطنی‌ پس‌ از 10 ـ 5 دقیقه‌و در تاکی‌ کاردی‌ بطنی‌ پس‌ از 120 ـ 20دقیقه‌ شروع‌ می‌شود. زمان‌ لازم‌ برای‌رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثر کنترل‌ ضربانات‌ نارس‌بطنی‌ 9 ـ 6 ساعت‌ می‌باشد. طول‌ اثر دارو24 ـ 6 ساعت‌ و دفع‌ آن‌ کلیوی‌ است‌.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز  کشور سازنده نام شرکت
  Bretylium Tosylate Bretylium Tosylate Injection 50mg/ml , 10ml Canada Sandoz

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد