سیتی کولین

Citicoline

داروهای متفرقه

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  Injection: Citicoline 250 mg/2 ml


  • ضربه های مغزی در مراحل حاد و تحت حاد آسیب عروق مغزی

  آسیب عروق مغزی

  • بالغین: در مرحلة حاد، روزانه 500-750 mg  از راه وریدی در مقادیر منقسم تجویز می‌شود. در مرحلة تحت‌حاد روزانه 250-500 mg  از راه عضلانی در مقادیر منقسم تجویز می ‌شود. 

  عواقب ناشی‌از ضربه به سر

  • بالغین: روزانه 250 mg  از راه عضلانی تجویز می‌شود. 
  • کودکان: روزانه 250 mg  از راه عضلانی، منقسم دو بار در روز تجویز می‌شود. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  افزایش‌دهندة جریان خون مغز


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: این دارو در کبد متابولیزه می‌شود و بطور عمده از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد