رژیم مدیترانه ای و روغن زیتون با کاهش خطر سرطان سینه در ارتباط است.
رژیم مدیترانه ای و روغن زیتون با کاهش خطر سرطان سینه در ارتباط است.

رژیم مدیترانه ای و روغن زیتون با کاهش خطر سرطان سینه در ارتباط است.

7 اردیبهشت 1395

مطالعات نشان داده است پیروی از رژیم مدیترانه ای همراه با روغن زیتون خالص با کاهش خطر سرطان سینه مرتبط است. سرطان سینه شیوع بالایی داشته و عامل اصلی مرگ و میز زنان محسوب می شود. رژیم به عنوان عامل خطر اصلی قابل تغییر در ایجاد سرطان سینه مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است اما مطالعات اپیدمیولوژیک در بررسی اثر فاکتورهای رژیمی مشخص، کامل نیست.
رژیم مدیترانه ای با فراوانی مواد غذایی گیاهی، ماهی و به ویژه روغن زیتون شناخته می شود. محققین اثرات دو مداخله با رژیم مدیترانه ای (در کنار روغن زیتون فوق بکر یا آجیل) را با اثرات رژیم کم چرب مورد مقایسه قرار دادند. به شرکت کنندگان دو گروه یا یک لیتر روغن زیتون فوق بکر برای یک هفته یا آجیل مخلوط (30 گرم روزانه شامل 15 گرم گردو، 5/7 گرم فندق و 5/7 گرم بادام) داده شد.
4282 زن 60 تا 80 ساله که در معرض خطر بیماری های قلبی و عروقی بودند وارد مطالعه شدند. 1476 زن در گروه دریافت کننده رژیم مدیترانه ای همراه با روغن زیتون فوق بکر و 1285 زن در گروه دریافت کننده رژیم مدیترانه ای همراه با آجیل و 1391 نفر به عنوان گروه کنترل رژیم کم چرب دریافت کردند. میانگین سنی زنان 7/67 سال و میانگین نمایه توده بدنی (BMI) آن ها 4/30 بود. بیشتر افراد پیش از 55 سالگی یائسه شده بودند و کمتر از 3% آن ها تحت هورمون درمانی قرار داشتند. طی 5 سال اول پیگیری بیماران، 35  مورد سرطان سینه قطعی تشخیص داده شد.
نتایج مطالعه نشان داد زنانی که از رژیم مدیترانه ای همراه با روغن زیتون فوق بکر پیروی کردند، 68% کمتر از گروه کنترل به سرطان سینه مبتلا شدند. زنانی که از رژیم مدیترانه ای همراه با آجیل پیروی کردند کاهش معنی داری در شیوع سرطان سینه نشان ندادند.
نکته عملی: مصرف رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از ماهی، میوه و سبزیجات است به همراه روغن زیتون فوق بکر از بروز سرطان سینه جلوگیری می کند.
منبع:


Estefanía Toledo, et al. Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial. JAMA Internal Medicine, 2015; 1
 

تعداد بازدید: 712

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.