فلج های اندام فوقانی
فلج های اندام فوقانی

فلج های اندام فوقانی

عصب دهی اندام فوقانی توسط گروهی از اعصاب با نام شبکه براکیال یا همان شبکه بازویی انجام میپذیرد.
بطوری که تقریبا کلیه عضلات، مفاصل و پوست اندام فوقانی اعصاب حسی و حرکتی خود را از این شبکه دریافت مینماید. بنابراین هر گونه آسیب به شبکه فوق میتواند موجب فلج و کاهش عملکرد حسی و حرکتی در اندام فوقانی گردد.

آسیب به شبکه براکیال میتواند بطور مادرزادی در زمان زایمان بعلت کشیده شدن اندام فوقانی نوزاد بوجود آید و یا بعلت آسیب ها و ضربات غیر برنده مانند سقوط از ارتفاع و یا تصادف اتومبیل و یا بعلت آسیبهای برنده مانند اصابت گلوله و یا چاقو بوجود آید. درمان آسیبهای شبکه براکیال بر اساس نوع آسیب، شدت آسیب و فاصله زمانی مابین وقوع حادثه و درمان متفاوت میباشد.
درمانها شامل فیزیوتراپی،ترمیم مستقیم آسیب شبکه و اعصاب از طریق جراحی پیوند عصب، انتقال اعصاب دیگر به جای اعصاب فلج شده (نرو ترانسفر)، انتقال تاندون عضلات دیگر به ناحیه عضله فلج ( تاندون ترانسفر) و یا انتقال عضلات دیگر به ناحیه عضلات فلج ( ماسل ترانسفر) میباشد.

شبکه براکیال بعد از خروج از گردن و قبل از ورود به اندام فوقانی از ناحیه ای به نام توراسیک آوتلت عبور میکند. وجود برخی از عوامل در این ناحیه میتواند موجب فشار و آزردگی در اعصاب این شبکه گردد که علائم آن بصورت درد و ناتوانی در اندام فوقانی تظاهر مینماید.
فلج اندام فوقانی و آسیب شبکه در بالغین معمولا متعاقب حوادث ورزشی، حوادث رانندگی و حوادث ناشی از کار بوجود می آید. در این موارد معمولا نیروهای وارد شده به ناحیه گردن، سر و شانه میتوانند موجب کشیدگی و در نهایت آسیب به شبکه گردند.

منبع:

http://drfarahmandi.ir

       

 

تعداد بازدید: 525

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.