برونشیولیت حاد
برونشیولیت حاد

برونشیولیت حاد

عمو ما در بچه ها دیده می شود و همراه با علائمی همچون تب ؛ خس خس سینه و سرفه می باشد. علت آن بیشتر RSV است ولی مایکو پلاسما و ویرو س ها هم می توانند عوامل آن محسوب شوند. آسم و آسپراسیون و بیماری های روماتیسمی هم از علل دیگر آن محسوب می شوند. برونشیو لیت حاد از نظر پاتولوژیک اغلب با برونشکتازی همراه است. در این نوع بیماری فیبروبلاست و کو لاژن در بیوپسی دیده نمی شود. غالبا بیماری است که خود به خوب بهبود می یابد.

ترم دیگری بعنوان   Primary Small Airway diseaseوجود دارد که با ارتشاح منو نکلئولاری اطرافبرونشیول ها بهراه درجاتی از فیبروز رو به مرکز تعریف می شود. واژه اولیه بعدا زیر سوال رفت وقتی بسیاری از این بیماران ضایعات راههای هوائی بزرگتر را در پاتولوژی نشان دادند.همچنین یافته پاتولوژیک این بیماری شباهت زیادی با برونشیولیت کا نسترکتویو دارد.

ترم دیگری بنام برونشیولیت تنفسی وجود دارد که غالبا در سیگاری ها دیده میشود و همراه با وجود ماکرو فاژهای پیگمانته در راههای هوائی دیستال می باشد. این نوع از برونشیولیت همراه با دپوزیسایون فیبروبلاستی و کلاژنی نیست( و بهمین علت پیش آگهی خوبی دارد RB-ILD).

منبع:

http://www.dralirezasabetpour.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA.html

تعداد بازدید: 771

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.