آب چغندر برای بیماران قلبی مفید است.
آب چغندر برای بیماران قلبی مفید است.

آب چغندر برای بیماران قلبی مفید است.

14 آبان 1396

اخیراً مشخص شده نیترات رژیم غذایی می تواند در کاهش تحریک بیش از حد سیستم عصبی سمپاتیک که همراه با بیماری قلبی رخ می دهد، نقش داشته باشد. نیترات ترکیبی است که با گشاد کردن رگ های خونی سبب کاهش فشارخون می شود.
در مطالعه فوق محققان به عنوان منبع رژیمی نیترات از آب چغندر استفاده کردند. فعال سازی سیستم عصبی سمپاتیک سبب افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون و انقباض رگ های خونی می شود. فعالیت عصب سمپاتیک با برخی انواع بیماری های قلبی - عروقی مانند پرفشاری خون و نارسایی قلبی افزایش می یابد. هدف مطالعه حاضر این بود که نشان دهد نیترات می تواند سبب کاهش فعالیت عصب سمپاتیک در عضلات در زمان ورزش و استراحت شود. بدین منظور 20 داوطلب جوان با میانگین سنی 27 سال در مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان یا 70 میلی لیتر آب چغندر غنی از نیترات و یا آب چغندر فاقد نیترات به عنوان دارونما دریافت کردند. نتایج نشان داد که فعالیت عصب سمپاتیک عضلات در افرادی که آب چغندر غنی از نیترات نوشیده بودند، کمتر بود. 
منبع:

Acute beetroot juice supplementation on sympathetic nerve activity: A randomized, double-blind, placebo-controlled proof-of-concept study. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, 2017

تعداد بازدید: 478

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.