کیفیت رژیم غذایی بر باروری تأثیر دارد
کیفیت رژیم غذایی بر باروری تأثیر دارد

کیفیت رژیم غذایی بر باروری تأثیر دارد

25 اردیبهشت 1395

تولید مثل بسیار تحت تأثیر کیفیت رژیم غذایی و توانایی استفاده از مواد مغذی برای تولید انرژی و رشد دارد. پژوهشگران در مطالعه ای بر روی رابطه بین تکامل سلول تخمک و انرژی برای یافتن دلایل ناباروی زنان با روش IVF متمرکز شدند. روشن است که زنان باید تمام نیازهای رویان در حال رشد را فراهم کنند. بیماری های متابولیکی مثل دیابت و چاقی رابطه مستقیم با سندرم اختلالات تولید مثلی زنان مثل ناباروری، سندرم تخمدان پلی کیستیک و سرطان تخمدان دارد. با وجود این، رابطه بین فرآیندهای تولید مثلی و متابولیسم ناشناخته باقی مانده است. هنگامی که سلول تخمک یا اووسیت وارد مرحله نهای تکامل می شود، مقادیر بسیار زیادی پروتئین، قند و چربی به عنوان سوخت رویان در آن ها ذخیره می شود تا پس از لقاح و باروری استفاده شود.به بیان دقیق تر، پژوهشگران در این مطالعه بر تغییرات عملکردی و بیوشیمیایی ناشی از ذخایر کربوهیدرات در اووسیت در حال تکامل متمرکز شدند. میتوکندری ها اندامک های درون سلولی هستند که مواد مغذی را به انرژی تبدیل می کنند و امکانرشد را فراهم می آورند. پژوهشگران دریافتند که در هنگام مراحل نهایی تکامل اووسیت، پیام رسانی انسولین غیرفعال است و این موضوع موجب تغیرات اساسی در نحوه عملکرد میتوکندری می شود. این سرایط موجب افزایش تجمع شکر در اووسیت و درنتیجه فراهمی سوخت برای رشد رویان پس از باروری می شود.در نهایت یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت رژیم غذایی و در پی آن چاقی نقش بسیار مهمی در مراحل تکاملی سلول اووسیت و بنابراین بر میزان باروری اثر زیادی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell منتشر شد.

منبع:


Matthew H. Sieber, et al. Electron Transport Chain Remodeling by GSK3 during Oogenesis Connects Nutrient State to Reproduction. Cell, 2016
 

تعداد بازدید: 460

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.