امگا 3 و سلامت مغز در سالخوردگان
امگا 3 و سلامت مغز در سالخوردگان

امگا 3 و سلامت مغز در سالخوردگان

18 تیر 1396

اخیراً پژوهشگران نشان داده اند که الگوی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) در خون با یکپارچگی ساختار مغز و توانایی های شناختی که در اوایل سالخوردگی کاهش می یابد، مرتبط است. این مطالعه شواهد قبلی مبنی بر تاثیر دریافت اسیدهای چرب  امگا 3 و امگا 6 در سالخوردگی سالم را تائید می کند. 
به منظور دستیابی به این نتایج، الگوی PUFA در خون بزرگسالان 65 تا 75 ساله بررسی شد. سپس ارتباط بین این الگو با ساختار و عملکرد مغز مورد ارزیابی قرار گرفت. اغلب مطالعات گذشته تنها بر اسیدهای چرب امگا 3 شامل ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) تمرکز کرده اند. این اسیدها چرب در ماهی و روغن ماهی یافت می شوند. درحالیکه بسیاری از افراد به میزان کافی ماهی مصرف نمی کنند. سایر اسیدهای چرب مانند آلفا- لینولنیک اسید (ALA) و استریدونیک اسید پیش سازهای DHA و EPA در بدن هستند و در آجیل ها، دانه ها و روغن های گیاهی وجود دارند. در مطالعه حاضر انوع اسیدهای چرب مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که بین سطوح 3 نوع اسید چرب امگا 3 (ALA، استریدونیک اسید و ایکوزا ترینوئیک اسید) و هوش سیال ارتباط وجود دارد. هوش سیال معرف هوش بالقوه فرد بوده و شامل درک رابطه ها، مفهوم سازی و استدلال می باشد.
نکته عملی: به منظور حفظ عملکرد مغز در افراد سالخورده توصیه می شود منابع مختلف اسیدهای چرب امگا 3 شامل ماهی، آجیل ها، دانه ها و روغن های گیاهی مصرف شود.
منبع:


Marta K. Zamroziewicz et al. “Determinants of fluid intelligence in healthy aging: Omega-3 polyunsaturated fatty acid status and frontoparietal cortex structure”. Nutritional Neuroscience, 2017.
 

تعداد بازدید: 1403

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.