کمبود ویتامین D با تنگی نفس انسدادی ارتباط ندارد
کمبود ویتامین D با تنگی نفس انسدادی ارتباط ندارد

کمبود ویتامین D با تنگی نفس انسدادی ارتباط ندارد

4 اردیبهشت 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که کمبود ویتامین D با  درجه و میزان شیوع بیماری تنگی نفس انسدادی در سالمندان ارتباط ندارد. محققین همچنین دریافتند که هیچ مدرکی برای حمایت از رابطه بین کمبود ویتامین D و افزایش خطر تنگی نفس انسدادی در بین آزمودنی های غیرچاق این مطالعه مشاهده نشد. محققین در این مطالعه آینده نگر، 2827 آزمودنی سالم با میانگین سنی 4/76 سال را بررسی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Ken Kunisaki ؛"رابطه بین چاقی و کمبود ویتامین D را می توان به لحاظ تئوری توجیه کرد، یکی از دلایل عدم تحرک افراد چاق و متعاقب آن قرار گیری کمتر آن ها درمعرض نورخورشید است. اگرچه یافته های مطالعات ما برای پیداکردن دلیل کاهش سطوح ویتامین D در افراد چاق طراحی نشده است، ولی براساس یافته های حاصل از مطالعه حاضر پیشنهاد می شود که سطوح پایین ویتامین D دلیل بروز یا شدت علایم عارضه تنگی نفس انسدادی ریه نمی باشد. بنابراین، مکمل یاری ویتامین D نمی تواند راهبرد مؤثری برای پیشگیری و یا بهبود تنگی نفس انسدادی باشد." علاوه براین، محققین در این مطالعه دریافتند که هیچ رابطه معنی داری بین کمبود ویتامین D و افزایش خطر بروز تنگی نفس انسدادی در افراد غیرچاق و با وزن طبیعی نیز وجود ندارد." محققین مطالعه حاضر خاطر نشان کردند که به دلیل بررسی رابطه بین این عارضه با کمبود ویتامینD در افراد سالمند، امکان تعمیم آن به سایر سنین وجود ندارد، لذا در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by American Thoracic Society
 

تعداد بازدید: 344

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.