حتی میزان کم فعالیت ورزشی نیز برای سالمندان مفید است
حتی میزان کم فعالیت ورزشی نیز برای سالمندان مفید است

حتی میزان کم فعالیت ورزشی نیز برای سالمندان مفید است

28 مهر 1394

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که حتی مدت زمان کوتاه و شدت کم فعالیت ورزشی نیز فواید زیادی برای سالمندان دارد. این نتیجه به خوبی مورد تأیید است. به عبارت دیگر، نشان داده شده است که انجام 30 دقیقه فعالیت ورزشی با شدن متوسط و حداقل 5 بار در هفته ( 150 دقیقه در هفته) می تواند میانگین خطر مرگ را تا 30 درصد کاهش دهد. با وجود این چنین رابطه ای بین میزان میزان فعالیت ورزشی و خطر مرگ و میر در سالمندان تا به حال انجام نشده است. در واقع، راهبردهای فعالیت بدنی در بزرگسالان میانسال و سالمندان یکسان است. با وجود این، 60 درصد سالمندان قادر به انجام این سطح از فعالیت ورزشی نمی باشند. به تازگی یک مطالعه آینده نگر در فرانسه بیش از 1000 آزمودنی سالمند را با هدف بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و عوامل  مرتبط با خطر مرگ و میر انتخاب و ارزیابی کردند. یافته های حاصل نشان داد که خطر مرگ ومیر در سالمندان ( مانند سایر گروه ها) با افزایش میزان فعالیت ورزشی کاهش می یابد. محققین افراد بالای 65 سال را به مدت 13 سال پیگیری کردند. در طی دوره پژوهش میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها پایش شد و در 5 سطح فعالیت بدنی و بر اساس ارزش مت ( MET) دسته بندی شد. یافته ها نشان داد که در حدود 10 درصد آزمودنی ها در طول دوره 13 ساله پژوهش فوت شدند. با وجود این، میزان مرگ ومیر در افرادی که بیش از 150 دقیقه  (5/7 تا 15 مت در هفته) فعالیت ورزشی داشتند 57 درصد کمتر بود. علاوه بر این،  میزان مرگ ومیر در آزمودنی هایی که فعالیت بدنی کمی در هفته داشتند ( 1 تا 74/3 مت در هفته) 51 درصد کمتر از افرادی بود که میزان بسیار کمی فعالیت داشتند.

منبع:


The above story is based on materials provided by European Society of Cardiology (ESC)
 

تعداد بازدید: 606

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.