ارتباط بی خوابی با بروز آسم
ارتباط بی خوابی با بروز آسم

ارتباط بی خوابی با بروز آسم

25 خرداد 1396

محققان به تازگی خطر بروز آسم را در میان بزرگسالان مبتلا به بی خوابی بررسی کرده اند. در این مطالعه 17927 نفر در محدوده سنی 20 تا 65 سال شرکت کرده اند. افراد مبتلا به بی خوابی مشکل در به خواب رفتن، اختلال در حفظ خواب و کیفیت پایین خواب را گزارش کردند. افراد مورد مطالعه هر نوع علائم کم خوابی را در شروع مطالعه و سپس پس از 11 سال گزارش نمودند. بی خوابی مزمن به صورت وجود یک یا تعداد بیشتری از علائم بی خوابی در شروع مطالعه و نیز 10 سال قبل از شروع مطالعه تعریف شد.
نتایج به دست آمده نشان داد در افرادی که وجود علائم بی خوابی را گزارش کردند نسبت به سایرین خطر بروز آسم بالاتر بود. در کسانی که اغلب اوقات در طی ماه گذشته مشکل در به خواب رفتن را گزارش کرده بودند خطر بروز آسم طی 11 سال پیگیری 65 درصد بیشتر بود. در کسانی که تقریباً هر شب مشکل در به خواب رفتن داشتند این خطر 108 درصد بیشتر بود. در کسانی اغلب اوقات یا تقریباً هر شب مشکل در حفظ خواب داشتند و زود بیدار می شدند و دیگر قادر به خوابیدن نبودند خطر بروز آسم طی 11 سال به ترتیب 36 و 92 درصد بیشتر بود. در کسانی که بیش از یک بار در هفته کیفیت پایین خواب را گزارش کردند خطر بروز آسم 94 درصد بیشتر بود. در شرکت کنندگانی که به بی خوابی مزمن مبتلا بودند خطر بروز آسم 3 برابر بیشتر بود.
منبع:


Prospective study of insomnia and incident asthma in adults: the HUNT study. European Respiratory Journal, 2017.
 

تعداد بازدید: 268
کلمات کلیدی: آسم بی خوابی خواب 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.