سرگیجه های ناشی از تغییر فشار
سرگیجه های ناشی از تغییر فشار

سرگیجه های ناشی از تغییر فشار

اکثر باروتروماها ناشی از مسافرتهای هوائی به هنگام Descent رخ میدهد اما P.V یا Alternobaric pressure به هنگام Asent رخ میدهد.

P.V هم در غواصان و هم در مسافرتهای هوائی رخ میدهد و بسیار کوتاه مدت از چند ثاینه تا چند دقیقه طول می کشد و با کاهش شنوائی همراه نمی باشد. این سرگیجه کوتاه مدت همراه با نیستاگموس بصورت احساس چرخش و عدم تعادل بدنبال اختلال موقتی در سیستم وستیبولر ظاهر و بدون هیچ پاتولوژی یا اسکار آشکار در گوش می تواند عامل سانحه باشد.

شکل کاراکترسنیک این سندرم در سال 1957 توسط آقای jones اصطلاح Pressure vertigo و در سال 1965 آقای Lundgrn اصطلاح Alternobaric را بکار برده و بصورت دیسفونکسیون موقتی وستیول که به هنگام Ascent و بعلت عدم یکسان بودن تعادل فشار هوا ما بین حفره گوش میانی دو طرف رخ می دهد توصیف کرد.

P.V با احتمال زیادتر روی پرسنل پروازی یا غواص که مشکل ایجاد تعادل در حفره گوش میانی دارند رخ میدهد بخصوص بدنبال سرماخوردگی یا عفونت راههای تنفسی فوقانی آقای jones مسئولیت سرگیجه را بعهده Vascular insufficiency گذاشته و معتقد است فشار تخمینی کاپیلرهای گوش داخلی کمتر از 40 میلیمتر جیوه ( 8 K Pa ) بالاتر از فشار محیط است. حال اگر مایعات درون گوش داخلی تحت فشار قرار بگیرند، مثلاً بدنبال والسالوا و فشار بالاتر از 40 میلیمتر جیوه نسبت به فشار محیط قرار بگیرد بعلت ایسکمی نسبی اپیتلیوم حسی المانهای گوش داخلی بخصوص رسپتورهای آمپولهای مجاری نیمدایره ای تحت تاثیر قرار گرفته و ایجاد علائم می نماید.

A.V فقط به هنگام Ascent زمانی که یک لوله استاش بطور Passive باز در حالیکه سمت مقابل بسته است. بعلت افزایش فشار نسبی در حفره گوش میانی که مجرای آن بسته است رخ داده و Over pressure گوش میانی بطور موثر از سیستم مایعات گوش داخلی عبور و با جابجائی کوپولا و کریستا در یک یا چند مجرای نیمدایره ای موجب ایجاد علائم میشود.

منبع :

http://www.drmoazami.ir

تعداد بازدید: 590

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.