جراحی ترمیمی بینی
جراحی ترمیمی بینی

جراحی ترمیمی بینی

جراحی ترمیمی بینی 

این جراحی در مواردی که به علت تروما, سوختگی, آسیب های جنگی یا جراحی سرطان بخشی یا تمام بینی فرد برداشته شده انجام می گردد.
این عمل نیازمند تجربه وسیع در اعمال جراحی قبلی همراه با تجربه کافی در استفاده از انواع گرافت و فلاپ های پوستی, موضعی یا منطقه ای می باشد.

انجام این عمل با معاینه دقیق بیمار, تصویر برداری متعدد, برنامه ریزی برای استفاده از فلاپ همراه با تجربه جراح و امکانات کافی در یک مرکز بیمارستانی مجهز امکانپذیر است.

منبع:

http://drsalahi.com

تعداد بازدید: 765

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.