تقسیم بندی بی اختیاری ادراری
تقسیم بندی بی اختیاری ادراری

تقسیم بندی بی اختیاری ادراری

از دست دادن ادرار به گروهای زیر تقسیم بندی می شوند:

الف) بی اختیاری استرسی با دفع ناخواسته ادرار در زمان سرفه، عطسه، کار، ورزش و هر گونه فشار خارج از مثانه بر روی مثانه 

ب) بی اختیاری فوری به صورت ناگهانی بدون آنکه به مثانه فشاری وارد شود. عضلات مثانه خودمختار بدون کنترل بیمار منقبض و ادرار ناگهان خارج میشود. 

پ) بی اختیاری بر اثر لبریزی مثانه پر 

ت) بی اختیاری کامل 

ث) ترکیبی از بی اختیاری استرسی و فوری در گروهی از بیماران قند، اعصاب و روان بی اختیاری ادراری دیده می شود. درمان اینگونه از بیماریها بعد از معاینه بالینی و کارهای تشخیصی (سونوگرافی – اوروفلومتری – اورودینامیک و غیره ) به صورت دارویی یا توسط عمل جراحی انجام می شوند.

منبع:

http://www.uronet.ir

تعداد بازدید: 1581

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.