آشنایی مختصر با اصول کلی تکنیک های جراحی زیبایی بینی
آشنایی مختصر با اصول کلی تکنیک های جراحی زیبایی بینی

آشنایی مختصر با اصول کلی تکنیک های جراحی زیبایی بینی

روش باز: در این روش با برش افقی اولیه در قسمت پایین ستون بینی و ادامه آن در لبه های سوراخ بینی، پوست بینی را بترتیب از روی ستون به بالا بلند کرده و در ادامه از روی نوک بینی و سپس از پشت بینی به بالا تا ریشه بینی به بلند کردن ادامه داده می شود تا بدین ترتییب همه اسکلت بینی زیردید مستقیم درآمده و در دسترس جراح قرارگیرد و روی آن کارانجام دهد.وپس ازانجام کار مجددآ پوست را روی اسکلت جدیدخوابانده و محل برش ها را میدوزند. محل اولیه برش در روی ستون بینی ماندگار است و لذا بینی هایی که با این روش عمل میشوندرا با اسکار محل اولیه برش درروی ستون بینی میتوان شناسایی کرد

روش بسته: در این روش از زیر لبه عقبی غضروف هلالی که در حد 2یا 3 میلی متر روی لبه غضروف دیواره ها سوار است برشی ایجاد و با ادامه آن از زیر پوست وچسبیده به سطح غضروف و استخوان دیواره ها به سمت بالا رفته و پوست را از روی غضروف و استخوان دیواره ها و پشت بینی بلند کرده و بدن طریق به کل اسکلت پشت و دیواره ها دسترسی پیدا می کنیم البته عارضه روش بسته با توجه به اینکه بیشتر از طریق مخاطات بینی عمل می شود و دید مستقیم به اجزای بینی نداریم عوارض خشکی بینی، چسبندگی های داخل مخاطی و احتمال عمل مجدد بیشتر است و با توجه به وضعیت اکثر بینی های ایرانی این روش را زیاد توصیه نمی کنیم مگر در مواردی که بیمار تغییراتی خیلی مختصری نیاز داشته باشد

منبع:

http://www.drsoranayyoubian.com

تعداد بازدید: 469

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.