32 پی - سدیم فسفات

32P-Sodium Phosphate

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • پلی سیتمی ورا
  • لوسمی مزمن لنفوئید
  • لوسمی مزمن میلوئید
  • درمان تسکینی دردهای استخوان ناشی از متاستاز

  مقدار 15-1 میلی کوری به صورت داخل وریدی یا خوراکی


  • بعد از شیمی درمانی
  • تجویز داخل حفره
  • کاهش تعداد لوکوسیتوپلاکت

  سمیت خونی ناشی از تضعیف مغز استخوان


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد