کراتاسین

Cratasin

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده: 72.5%عصاره هیدروالکلی گیاه سرخ ولیک (Crataegus microphylla)


  • نارسایی قلبی

  روزی 3 بار، هر بار 20-40 قطره با کمی آب رقیق شده و سپس مصرف گردد. مدت زمان مصرف دارو بین حداقل 6 هفته و حداکثر 6 ماه توصیه می گردد.


  • سرگیجه
  • تهوع
  • خستگی
  • تعریق
  • راش های جلدی ( روی دست)
  • کاهش فشار خون
  • آریتمی قلبی
  • خواب آلودگی

  • کراتاگوس می تواند اثرات گلیکوزیدهای قلبی را تشدید کند.
  • مصرف همزمان کراتاگوس با بتابلاکرها می تواند موجب افزایش فشارخون شود.
  • از آنجا که کراتاگوس دارای اثرات ضدآریتمی مشابه داروهای ضدآریتمی Class III می باشد، مصرف همزمان آن ها توصیه نمی شود.
  • کراتاگوس موجب وقفه جریان رو به داخل کانال های پتاسیمی و در نتیجه افزایش پتانسل عمل در سلول های بطنی قلب می شود.

  • اگر با مصرف دارو پس از 6 هفته نشانه های بیماری بدون تغییر ادامه یابد و یا تجمع آب در پاها صورت گیرد، حتما به پزشک مراجعه شود.
  • در صورت احساس درد در قلب، دست ها، بالای شکم، حوالی گلو یا در صورت اشکالات تنفسی فورا به پزشک مراجعه شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد