کامیل‌

Kamil

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  •  التهابات‌ پوستی‌
  •  آزردگیهای‌ جلدی‌ ناشی‌ از خراشها و بریدگیهای‌ سطحی‌
  •  خشکی‌ و ترکهای‌ پوست‌

  • روزی‌ 4 ـ 2 بار در موضع‌ مالیده‌ شود.

  • این‌ فرآورده‌ در افراد حساس‌ به‌ بابونه‌ منع‌ مصرف‌ دارد.

  • در افراد حساس‌ احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ (در ماتیت‌ تماسی‌) وجود دارد.

  • از تماس‌ دارو با چشم‌ و سایر مخاط خودداری‌ شود.

  • کرم‌ کامیل‌ حاوی‌ 5% عصاره‌ آبی‌ و 0/5% اسانس‌ بابونه‌  می باشد

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد