واکسن خوراکی فلج اطفال

Poliovirus Oral Vaccine (OPV)

 • Poliovirus Oral Vaccine (OPV)

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   • ایجاد ایمنی فعال علیه ویروس فلج اطفال

   • دوره اولیه ایمنی سازی شامل سه نوبت 0.5 میلی لیتر، اولین 12-6 هفته بعد از تولد، دومین نوبت 8 هفته بعد از نوبت اول و نوبت سوم 12-8 ماه بعد از نوبت دوم. در مناطق آندمیک یک نوبت اضافی در 6 سالگی توصیه می شود. نوبت یاداوری واکسن در سنین 19-15 سالگی توصیه می شود.

   • در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد
   • استفراغ یا اسهال پایدار
   • بیماران با ضعف پیشرفته
   • بیماران دارای نقص ایمنی
   • افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی

   • به دلیل کاهش سطح ایمنی، در هنگام مصرف داروهای کاهنده دستگاه ایمنی از انجام واکسیناسیون باید خودداری کرد

   • به دلیل دفع ویروس از طریق مدفوع و آب دهان برای مدت 6 تا 8 هفته بعد از واکسیناسیون به مراقبت های بهداشتی توجه خاص شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد