نوراگل

Neurogol

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet: حاوی عصاره خشک ریشه و ریزوم سنبل الطیب و عصاره بادرنجبویه.


  • تنش های عصبی
  • اضطراب
  • بی خوابی

  روزی 2 بار و هر بار 2-1 قرص


  همزمان با ضدانعقادها نظیر هپارین، الکل و لوپرامید نباید مصرف شود.


  • سردرد
  • بی قراری
  • بی خوابی
  • میدریاز
  • اختلال در عملکرد قلب

   

  توجه: در صورت بروز عوارض معده ای - روده ای لازم است مصرف دارو قطع شود.


  مصرف این فرآورده موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش (مانند بنزودیازپین ها) و باربیتورات ها می گردد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد