فراورده های والرین

Valerian Products

 • Valerian Products

  داروهای گیاهی

  • بیماری های اعصاب و روان
  • داروهای گیاهی

   داروی با نسخه

   • Valeric: Syrup 120 ml
   • Valiflor: Tablet 600 mg
   • Valerian: Capsul 350 mg

   •  تنش‌ های‌عصبی‌
   • اضطراب‌ 
   • بی‌ خوابی‌

   •  :Valeric یک‌ پیمانه‌ (15 میلی‌لیتر) نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از خواب‌ و در صورت‌ لزوم‌ یک‌ تا دو پیمانه‌  در روز مصرف‌ شود.
   •  :Valiflorبه‌ عنوان‌ آرام بخش‌ روزی‌ 3 بار،هر بار 2 ـ 1 قرص‌ و به‌ عنوان‌ خواب‌ آور2 ـ 1 قرص‌ قبل‌ از خواب‌.
   •  :Valerian روزی‌ سه‌ بار هر بار 2ـ1کپسول‌.

   مصرف‌ این‌ فرآورده‌ ها موجب‌ تشدید اثر سایر داروهای‌ آرام بخش‌ می‌گردد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد