بالانسد سالت

Balanced Salt

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Solution: NaCl 0.49% or 0.64% +KCl 0.075% + MgCl2 0.03% + CaCl20.048% + Sodium Citrate 0.17% +Sodium Acetate 0.39%


  • شست و شوی چشم ها در حین اعمال جراحی 

  این فراورده باید طبق دستور سازنده و برحسب نوع عمل جراحی مصرف شود.


  • کراتوپاتی
  • واکنش های التهابی بعد از عمل
  • خیز قرنیه

  • این فراورده فاقد هرگونه ماده محافظ است و نباید از یک فراورده برای بیشتر از یک بیمار مصرف شود.
  • احتمال بروز خیز و کدورت قرنیه بعد از مصرف فراورده وجود دارد.

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  نام ژنریک  نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت 
  Balanced Salt Balanced Salt Solution 1000ml ایران داروسازی شهید قاضی
  Balanced Salt Balanced Salt Solution 500ml ایران داروسازی شهید قاضی

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد