فلور باکتریایی روده ارتباط دهنده بین رژیم غذایی و سرطان کولورکتال است.
فلور باکتریایی روده ارتباط دهنده بین رژیم غذایی و سرطان کولورکتال است.

فلور باکتریایی روده ارتباط دهنده بین رژیم غذایی و سرطان کولورکتال است.

13 اسفند 1395

سرطان کولورکتال (روده بزرگ) در واقع سرطانی است که در کولون و رکتوم شروع می شود و سومین سرطان شایع در مردان و زنان آمریکایی است. تخمین زده شده است که در سال 2017 حدود 95520 مورد جدید سرطان کولون و 39910 مورد جدید سرطان رکتوم در آمریکا تشخیص داده شود. مطالعات نشان داده اند که رژیم غنی از گوشت قرمز و گوشت های فرآیند شده خطر سرطان کولورکتال را افزایش می دهد. در حالیکه رژیم غنی از فیبر، میوه، سبزیجات و غلات کامل با کاهش خطر بیماری ارتباط دارد. 
مطالعات گذشته نشان داده اند که یکی از راه های اثر رژیم غذایی بر کاهش خطر سرطان کولورکتال از طریق تغییر فلور باکتریایی روده (یعنی جمعیتی از میکروب های موجود در دستگاه گوارش) است. در مطالعه ای که به تازگی انجام شده مشاهده شد در افرادی که از رژیم پرفیبر پیروی می کردند خطر ایجاد تومورهای حاوی باکتری نوکلئاتوم (bacterium F. nucleatum) و سرطان کولورکتال کمتر بود. این باکتری نقش مهمی در ایجاد سرطان کولورکتال دارد.
برای بررسی تئوری ارتباط رژیم غذایی و سرطان کولورکتال، اطلاعات 137217 نفر مورد بررسی قرار گرفت. طی حدود 32-26 سال پیگیری 1019 مورد سرطان در بین شرکت کنندگان تشخیص داده شد. بین مارس 2015 تا آگوست 2016 یک تیم تحقیقاتی نمونه های بافتی تومور تمام شرکت کنندگان مبتلا به سرطان کولورکتال را از نظر وجود باکتری نوکلئاتوم آنالیز کردند. اطلاعات رژیم غذایی هر شرکت کننده با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک طی فواصل 4-2 ساله در سال های 2010 تا 1980 جمع آوری  شد. این اطلاعات برای محاسبه کل دریافت مواد مغذی و فیبر استفاده شدند.
نتایج مطالعه نشان داد که افرادی که از رژیم غنی از میوه، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات پیروی می کردند در مقایسه با افرادی که از الگوی غذایی غربی پیروی می کردند، به طور چشمگیری سرطان کولورکتال حاوی باکتری نوکلئاتوم کمتری داشتند. البته سرطان های فاقد این باکتری طی پیروی از الگوی غذایی سالم کاهش نیافت.
نکته عملی: رعایت الگوی غذایی سالم که سرشار از فیبر باشد با تغییر فلور روده می تواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد.
منبع:


Shuji Ogino et al. "Association of dietary patterns with risk of colorectal cancer subtypes classified by Fusobacterium nucleatum in tumor tissue". JAMA Oncology, 2016.
 

تعداد بازدید: 413

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.