مصرف روغن ماهی در دوران بارداری و چاقی کودکان
مصرف روغن ماهی در دوران بارداری و چاقی کودکان

مصرف روغن ماهی در دوران بارداری و چاقی کودکان

1 تیر 1391

بررسی ها نشان داده اند چاقی از سنین کودکی به دوران بزرگسالی راه پیدا می کند. مطالعات انجام شده در حیوانات آزمایشگاهی مشخص کرده اند تغییرات در مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 بعد از تولد می تواند بر روی اضافه وزن و پیشرفت  چاقی در دوران نوجوانی تاثیرگذار باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف روزانه­ی مکمل 7/2 گرمی اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا-3 در طول سه ماهه سوم بارداری بر روی چاقی در سن 19 سالگی فرد است.

این بررسی از سال 1990 بر روی 533 زن انجام و به آنها روغن ماهی و روغن زیتون داده شد و گروه کنترل روغن خاصی دریافت نکردند. بچه های این مادران در سن 19 سالگی تحت آزمایشاتی از جمله اندازه گیریهای آنتروپومتریک و تست خون ناشتا قرار گرفتند. در نمونه ی خونی این افراد انسولین، گلوکز، هموگلوبین glycated، لپتین، آدیپونکتین، فاکتور رشدIمشابه انسولین و حساسیت بالای پروتئین C-reactiveمورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این بررسی در افراد مورد مطالعه از نظر جنسیت، سیگار کشیدن، چاقی والدین تعدیل شدند تا تاثیر روغن ماهی به نسبت روغن زیتون بر روی شاخص توده بدنی (BMI)، دور کمر و مقادیر بیوشیمیایی برآورد شود.

در تمامی 243 کودکی با این روش مورد بررسی قرار گرفتند هیچ گونه تفاوتی بین مصرف روغن ماهی نسبت به روغن زیتون مصرف کرده بودند در میزان BMIیا دور کمر دیده نشد. در مجموع، نتایج آنالیزهای بیوشیمایی مشخص کرد که تفاوت خاصی بین این دو گروه وجود نداشته است. در نهایت مشخص شد مصرف مکمل روغن ماهی زمینه ساز چاقی در آینده نخواهد بود.

نکته عملی:با توجه به اینکه محققان اثبات کردند مصرف روغن ماهی تاثیری بر چاقی نوزادان در دوران نوجوانی آنها ندارد. این مطالعه نشان می دهد که تاثیرات مصرف روغن ماهی در دوران بارداری و اوایل تولد در حیوانات در انسان قابل مشاهده نیست.

بررسی ها نشان داده اند چاقی از سنین کودکی به دوران بزرگسالی راه پیدا می کند. مطالعات انجام شده در حیوانات آزمایشگاهی مشخص کرده اند تغییرات در مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 بعد از تولد می تواند بر روی اضافه وزن و پیشرفت  چاقی در دوران نوجوانی تاثیرگذار باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف روزانه­ی مکمل 7/2 گرمی اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا-3 در طول سه ماهه سوم بارداری بر روی چاقی در سن 19 سالگی فرد است.

تعداد بازدید: 1016
کلمات کلیدی: چاقی نوزادان بارداری 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.