فلور میکروبی معده بر مداخله رژیم غذایی اثر دارد
فلور میکروبی معده بر مداخله رژیم غذایی اثر دارد

فلور میکروبی معده بر مداخله رژیم غذایی اثر دارد

9 فروردین 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه گوتنبرگ نشان داد که رابطه بین رژیم غذایی و فلور میکروبی روده- معده موجب اثر بخشی یا بی اثری رژیم غذایی در افراد گوناگون می شود. در این مطالعه نشان داده شد که افراد پس از پیروی از یک نوع رژیم غذایی، تجمع های گوناگون میکروبی در معده داشتند. مداخلات رژیم غذایی می تواند موجب بهبود سوخت و ساز در انسان ها شود، علاوه بر این نوع رژیم غذایی اثر بسزایی بر فلور میکروبی معده دارد. مطالعات پیشین در آکادمی Sahlgrenska  نشان داد که میکروب های معده نقش مهمی در بروز چاقی، دیابت و بیماری قلبی و عروقی دارند. در این مطالعه 39 آزمودنی نوعی نان جو را برای 3 روز خوردند و پس از آن برای 3 روز متوالی نیز نان با آرد سفید خوردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مطالعه نشان داد که نان جو موجب بهبود کنترل قند خون می شود، ولی نه در همه آزمودنی ها. محققین نوعی باکتری را در معده آزمودنی هایی که قند خونشان بهتر کنترل شده بود یافتند، این های گروهی باکتریایی به نام Prevotella بودند. پیش از این نشان داده شد که این نوع باکتر ها با دریافت فیبر زیاد همبستگی دارند. گروه باکتریایی Prevotella در فلور میکروبی آزمودنی هایی که پاسخ معناداری در کنترل قند خونشان مشاهده نشد، وجود نداشتند. بر این اساس، محققین از اهمیت رابطه بین رژیم غذایی و فلور میکروبی معده حمایت کردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله  Cell Metabolism منتشر شد.

منبع:


Petia Kovatcheva-Datchary, et al. Dietary Fiber-Induced Improvement in Glucose Metabolism Is Associated with Increased Abundance of Prevotella. Cell Metabolism, 2015
 

تعداد بازدید: 386

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.