تاثیر گوشت قرمز خام بر میزان چربی و عوامل خطر قلبی
تاثیر گوشت قرمز خام بر میزان چربی و عوامل خطر قلبی

تاثیر گوشت قرمز خام بر میزان چربی و عوامل خطر قلبی

23 مرداد 1391

متخصصین تغذیه به بیماران دارای کلسترول بالای خونی توصیه می نمایند که مصرف چربیهای اشباع شده را در رژیم غذایی خود کاهش دهند. اما آیا تفاوتی بین  مصرف گوشت قرمز و گوشت سفید  بدون چربی در کنترل میزان چربیهای خون و دیگر شاخصهای خونی  خطرزای بیماری قلبی وجود دارد؟ بر طبق داده های موجود هیچ مطالعه ای به بررسی رژیم  حاوی گوشت قرمز با اسید چرب اشباع پایین (کمتر از 7 درصد کل کالری) نپرداخته است.

مطالعه ای که اخیرا در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است به بررسی اثر رژیم های کم کلسترول حاوی مقادیر متفاوت از گوشت لخم قرمز در مقایسه با رژیم سالم آمریکایی که HADخوانده می شود  بر LDLکلسترول پرداخته است. در این مطالعه، در مقایسه با رژیم سالم آمریکایی میزان چربی دریافتی و نیز میزان چربی اشباع شده در رژیمهای مورد آزمایش کاهش یافته بود. اما از طرف دیگر میزان پروتئین مصرفی بدست آمده از گوشت قرمز لخم متفاوت بود. در این مطالعه 36 فرد که مبتلا به هیپر کلسترومی (کلسترول بالا) بودند، شرکت کردند(غلظت LDLکلسترول بیش از 8/2) و به صورت تصادفی از هریک از 4 برنامه غذایی به مدت 5 هفته استفاده نمودند.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان کلسترول تام و LDLکلسترول، پس از دریافت رژیمهای غذایی مورد آزمایش  که حاوی میزان کمتر چربی دریافتی و نیز چربی اشباع شده به میزان 6% از کل انرژی مصرفی بودند، در مقایسه با رژیم معمول سالم آمریکایی دچار کاهش معنی دار گردید.  علاوه بر این، آپو لیپو پروتئین ها  و تری گلیسرید، نیز به عنوان دیگر شاخصهای خطر بیماری قلبی و  عروقی، در رژمهای حاوی گوشت لخم قرمز  در مقایسه با رژیم سالم آمریکایی کاهش معنا داری داشتند.

نکته عملی:  رژیم حاوی مقادیر پایین چربی دریافتی و نیز میزان پایین چربی اشباع شده که حاوی گوشت قرمز لخم (الگوی غذایی سلامت قلب ) باشند اثرات مطلوبی بر میزان چربیهای خون و لیپوپروتئینها به عنوان عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی دارند. در واقع این مطالب حمایتی است بر این مطلب که گوشت لخم قرمز نیز می تواند اثرات مفید گوشت سفید را در کنترل چربیهای خون و سلامت قلبی و عروقی ایفانماید.

منبع: Am J Clin Nutr Dec 2011

 

تعداد بازدید: 869

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.