اثرات مفید میزان کربوهیدرات دریافتی در ورزشکاران
اثرات مفید  میزان کربوهیدرات دریافتی در ورزشکاران

اثرات مفید میزان کربوهیدرات دریافتی در ورزشکاران

19 فروردین 1395

خواب کافی یکی از اجزای مهم در برنامه تمرینی ورزشکاران است، ولی مطالعات اخیر در دانشگاه Loughborough  نشان می دهند که وهله های شدید فعالیت ورزشی می تواند اثرات زیادی بر خواب ورزشکار داشته باشد. فرض بر این است که فعالیت ورزشی شدید می تواند خواب را مختل کند. بدین منظور محققین در مطالعه ای اثرات دو دوره 9 روزه تمرینات سنگین را بر 13 دوچرخه سوار نخبه ارزیابی کردند. محققین  خلق و خو، الگوی خواب و عملکرد ورزشکاران را قبل،  هنگام  و پس از تمرینات ورزشی ارزیابی کردند. برای سنجش اثر رژیم غذایی بر اختلال خواب، محققین اثرات مقادیر زیاد یا متوسط کربوهیدراتی را نیز در ورزشکاران مورد توجه قرار دادند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که حتی 9 روز تمرین ورزشی با شدت زیاد اثرات معناداری بر کیفیت خواب دارد. محققین هم‌چنین گزارش کردند که خلق و خو و ظرفیت عملکردی تمرین نیز در دوره تمرین کاهش یافت. دوچرخه سواران در طول مدت پژوهش زمان زیادی را در رختخواب سپری می کردند ولی الگوی خواب آن به طور کامل مختل شده بود. علاوه بر این علایم اضطراب، پرخاشگری، افسردگی احساس استرس درآن ها زیاد شده بود. مصرف رژیم غذایی پرکربوهیدرات در ورزشکاران توانست علایم را البته نه همه آن ها را بهبود بخشد. ورزشکارانی که از رژیم غذایی با کربوهیدرات متوسط- زیاد پیروی کردند، گزارش کردند که خواب بهتری داشتند. این مطالعه بر اهمیت خواب کافی در بازیافت و عملکرد تمام ورزشکاران و علاوه براین اثر تمرینات سخت بر خواب تأکید دارد. یافته های این مطالعه در مجله Journal of Sports Sciences  منتشر شد.

منبع:


S. C. Killer, I. S. et al. Evidence of disturbed sleep and mood state in well-trained athletes during short-term intensified training with and without a high carbohydrate nutritional intervention. Journal of Sports Sciences, 2015
 

تعداد بازدید: 571

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.