لیزرموهای زائد
لیزرموهای زائد

لیزرموهای زائد

لیزرموهای زائد
بااستفاده ازلیزر،فولیکول موهای زاید کاملاً تخریب می شود و امکان رشد موهای زاید درآن ناحیه خاص از بین می رود.این درمان درچند مرحله و طی چند هفته انجام می شود.نتیجه حاصل ازاین روش دراغلب مواقع،موفقیت آمیز و طولانی مدت است.مشکل اصلی لیزراین است که هزینه زیادی به بیمارتحمیل می کند و فقط پزشکان متخصص قادر به انجام آن هستند.ازجمله عوارض جانبی این روش هم باید به قرمزی پوست و همچنین تیرگی،براق شدن و حتی زخم شدن پوست،اشاره کرد.لیزر،آخرین و جدیدترین راه برای درمان موهای زاید است.ولی در هر حال باید انتظارشما ازاین روش درمانی هم معقول و واقع گرایانه باشد. پزشکان اثربخشی لیزربه اثبات رسیده است.درحال حاضر،هیچ روش قاطعی برای درمان کامل و دایمی موهای زایدوجودندارد ولی دربین روش های موجود،لیز راز همه موثرتر و دایمی تراست.البته این حرف به آن مفهوم نیست که همه موهای زاید دراثر لیزربه صورت دایمی ازبدن می روند. به هر حال،حتی اگرپس از لیزر هم موها مجددا رشد کنند،اولاً به تعداد کم رشد می کنند و بیرون می آیند. ثانیاً در اکثر موارد،این موها کرکی و نرم هستند. سال هاست که از لیزر برای رفع موهای زاید استفاده می شود و این کار مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا هم قرارگرفته است.متخصصان پوست می گویند: هرچقدرپوست بیمار روشن تر و موهای زایدش تیره ترباشند،احتمال اثربخشی لیزر بیشتر می شود.
 

لیزری ها بدانند که…
1-هرگونه بیماری پوستی با غیرپوستی وحساسیت های احتمالی که درگذشته داشته اید یا درحال حاضرتحت درمان هستید،باید حتماً به پزشکتان اطلاع بدهید.
2-اگرسابقه تبخال یا عفونت های مکرر پوستی در محل تحت درمان با لیزردارید،باید به پزشکتان بگویید
3-اگردارویی را به طورمرتب استفاده می کنید،حتی اگرآن دار و قرص سردرد معمولی یاقرص جلوگیری از بارداری باشد،باید پزشکتان را در جریان قراربدهید.
4-همه آزمایش های هورمونی وغیرهورمونی تان راپزشکتان بایدببیند.اختلالات هورمونی شماحتماًبایدپیش ازدرمان بالیزر،تحت بررسی ودرمان قراربگیرد.
5-کندن موهاباموم وموچین واپیلاسیون والکترولیزتا6هفته قبل ازلیزرونیزدرفواصل جلسات لیزراکیداًممنوع است اماتراشیدن موهاباتیغ مانعی ندارد.البته ازیک هفته پیش ازلیزر،تراشیدن موهاواستفاده ازموم هم ممنوع می شود.
6-استفاده ازکرم موبراگرچه مانعی نداردولی به دلیل احتمال بروزواکنش های حساسیتی،بهتراست ازاستفاده اش پرهیزکنید.
7-ازیک ماه پیش ازشروع لیزرونیزدرفواصل جلسات لیزربایداکیداًازآفتاب پرهیزکنیدوکرم ضدآفتاب بزنید.استفاده ازفرآورده های اتوبرنزه،قبل ازشروع لیزرودرفواصل جلسات لیزرممنوع است.
8-درصورت وجودآفتاب سوختگی درمحل تحت درمان بالیزر،احتمال بروزعوارض جانبی نظیرزخم وتاول پوستی بیشترمی شودواحتمال اثربخشی لیزرکمترمی شود.معمولاًاگرمنطقه موردنظردچارآفتاب سوختگی باشد،اصلاًلیزرانجام نمی گیرد.
9-اگرپوست شماخیلی تیره است،می توانیدبانظرپزشک معالجتان پیش ازانجام لیزر،ازترکیبات بیرنگ کننده ولایه بردارپوست مثل هیدروکینون وتره تینوئین استفاده کنید.
10-روزانجام لیزر،هرگونه آرایش کردن وکرم زدن ممنوع است منطقه مورددرمان بایدکاملاًشسته وتمیزباشد.
 

درمان موهای ناخواسته بالیزر
موهای ناخواسته یازائدبه موهایی گفته می شودکه درمواضعی ازبدن ایجادمی شودکه غیرمعمول بوده ورنگ تیره انهانیزاین رویش غیرطبیعی رابیش ترنمایان می سازد.رویش موهای زائدراعمدتاًدرنواحی چانه،لب فوقانی،نواحی دوطرف صورت،ازمحل ناف به طرف پایین ودرفرورفتگی ناحیه کمر،به رنگ تیره وسیاه می توان مشاهده نمود.ریشه هرمودارای رنگدانه ای به نام ملانین بوده که درروندرشدمو،به تدریج این رنگدانه فعال گشته وتمامی بدنه یک موراتیره وبه رنگ های سیاه،قهوه ای ولوندو…درمی آورد.مکانیسم اثرلیزر،بربمباران ونابودساختن رنگدانه یاملانین موجوددریشه مواستوارمی باشد.
لیزر،باگسیل نمودن نورهدایت شده خودبه سوی هدف که همان محل انبارشدن ملانین موجوددرریشه هرمواست،رنگدانه موردنظررابمباران ونهایتاًمتلاشی می نماید.اثرنورلیزربرروی ملانین یارنگدانه موبراساس مکانیسم گرم نمودن آن تاحدنابودکردن مومی باشد.بدیهی است بانابودشدن مرکزرنگ سازی موها(ملانین)،فردپس ازطی مدت معینی ازدرمان،بایدکاهش محسوس موهای زائدوناخواسته خودرامشاهده نماید.
لیزرهای الکساندریت،لیزرRuby،لیزردیود،LPLولیزرNd:YAGدرزمره لیزرهایی هستندکه قادربه درمان موهای ناخواسته براساس مکانیسم یادشده فوق می باشندکه دراین میان لیزرالکساندریت بیشترین وبهترین تاثیروکم ترین عارضه رادار.
ضروری است به نکاتی چندجهت آگاهی ازقابلیت درمانی لیزربرای محووازبین برده موهای ناخواسته فهرست واراشاره نمود.

 

نکاتی چنددرموردلیزرهای موهای زاید:
*لیزرفقط رنگدانه های تیره موجوددرریشه های موبمباران ونابودمی سازد.بنابراین درمان موهای سفید،روشن وکرکی صورت وبدن توسط لیزرامکان پذیرنمی باشد.
*نزدافرادی که دارای پوست روشن هستندنتیجه درمان موهای ناخواسته بهترازدرمان درافراددارای پوست برنزه وتیره می باشد.
*نزدافرادبرنزه ودارای پوست تیره،به لحاظ فعال تربودن رنگدانه هادرپوستشان پزشک بایدبه منظورپیشگیری ازایجادعوارض پررنگی وبدرنگی برروی پوست دقت لازم راداشته باشد.
*نتیجه درمان موهای زائدتوسط لیزردرصورتیکه کلیه پارامترهای لازم همچون انرژی،مدت زمان پالس و…به درستی توسط پزشک معالج انتخاب گردد،پس ازهرجلسه بین 25تا20%موهای زائدناخواسته بایدازبین برود.
*فاصله بین دوجلسه درمان بالیزرحداقل باید6-4هفته درنظرگرفته شود.
*تعدادجلسات درمان بالیزردرافرادمختلف متفاوت است ولی به طورمتوسط 4-6جلسه ضروری است.
*درپی انجام هرجلسه درمان موهای زائدبالیزرممکن است علائمی همچون قرمزی،التهاب خفیف ویامتوسط ولی گذرا،ایجادگرددکه پس ازگذشت چندساعت برطرف گشته وهیچ نشانه وعلامتی غیرعادی به روی پوست نبایدباقی بماند.
*درفواصل بین لیزرازروش هایی که باعث کندن ریشه مومی شود(موچین،بند،موم واپی لیدی)استفاده نشودودرصورت لزوم موهاتراشیده شود.
*پس ازدرمان توسط لیزر،به منظوررفع شدن سریع ترعلائم فوق،پیشنهادمی گرددمحل درمان شده توسط کیسه یخ سردگردد.ودرصورت مشاهده هرگونه عارضه غیرطبیعی یاتاول بدون هیچ دستکاری سریعاًباپزشک معالج مشورت شود.
*درصورتی که محل درمان شده توسط لیزردرناحیه صورت باشد،ضروری است که حتماًازکرم های ضدآفتاب قوی به منظورپیش گیری ازعوارضی همچون تیره شدن محل درمان استفاده نمود.
*افرادی که اختلالات زمینه ای همچون اختلال هورمونی ویاکیست تخمدان دارندعلاوه برلیزربایدتحت درمان دارویی نیزقرارگیرند.
*اگرسابقه تب خال داریدویاداروی خاصی استفاده می کنیدقبل ازانجام لیزرپزشک معالج خودرامطلع نمایید.

 

بازهم لیزموهای زاید:
افزایش روزافزون مخاطبانی که درجستجوی روش های بهتر،راحت تر،سریع تر،باتاثیربیشتروغیرتهاجمی ترکاهش موهای ناخواسته هستندمنجربه گسترش بهره گیری ازتکنولوژی های مختلف ازجمله سیستم های برپایه نورهستند.بطوریکه ازسال 1996کاهش موهابه کمک این سیستم ها(لیزرهاوIPLها)به شدت گسترش یافته است.
1-رنگدانه های ملانین درپوست وموی مااشعه خورشیدراجذب،وازاین طریق بدن وپوست مارامحافظت می کنند.این رنگدانه هابهترین هدف برای اشعه لیزردردرمان موهای ناخواسته می باشند
2-لیزرهای مختلفی دردرمان موهای ناخواسته استفاده می شود:لیزرالکساندریت ودیودکه درپوست های روشن بهترعمل می کنندولیزرهای ان-دی/یگ باطول موج بلند(Nd:
(YAG laserlong pulsedکه درپوست های تیره ایمن تروبهترمورداستفاده قرارمی گیرند.
3-باتوجه به پیشرفت درساخت تجهیزات لیزری تقریباًلیزرهای عوارض شدیدوغیرقابل پیش بینی خاصی راایجادنمی کنند.لیزردرواقع طیف خاصی ازنوراست که تقویت شده وبصورت موازی وهم فازتابانده می شود.درلیزرهای مورداستفاده برای موهای ناخواسته،طیف خاصی ازنورلیزرباعمق نفوذ2تا3میلی متربه زیرپوست،صرفاًملانین موجوددرریشه موراهدف گرفته ومتعاقب آن ریشه موراتخریب می کنندومعمولاًبه بافت های مجاورآسیب نمی رسد.
4-درافرادباپوست روشن وموهای تیره وضخیم احتمال کاهش موهای ناخواسته (بدون درنظرگرفتن عامل ایجادکننده)،بعدازجلسات درمانی حدود80درصداست.موهای باقی مانده،اغلب نازک تروروشن ترمی شوند.
5-درافرادباموهای تیره،ضخیم وباتراکم زیاد،ممکن است دردوسوزش درهنگام کاربالیزرایجادشود.
6-معمولاًتاثیرات اولیه لیزربرموهای ناخواسته تادوهفته بعدازانجام لیزرمشاهده می شود.بعدازاین زمان موهاسست شده ومی ریزند.درهربارتکرارلیزر،موهانازک تروتراکم موهاکم ترمی شودتادرنهایت درپایان جلسات درمانی،اکثرموهای ناخواسته ازبین می روند.
7-کاهش موهای ناخواسته توسط لیزر،به حضورمودرکانال مووابسته است.بنابراین بدون رویش مجددموهادرمنطقه درمان،لیزرمجددموثرنخواهدبود.رویش مجددموبستگی به چرخه رشدان دارد.زمان میانگین رشد،4الی 8هفته می باشد.باتوجه به سرعت رویش موها،جلسات لیزر درناحیه صورت بافواصل 4تا6هفته ودراندام هاحدود8هفته توصیه می شود.
8-درفواصل لیزردرمانی(تارشدمجددموها)توصیه می شودکه موهاصرفاًتراشیده شده ویاازموبراستفاده گردد.توصیه اکیدآن است که دراین فاصله ازکندن موها،بندانداختن واپیلاسیون خودداری شود،چراکه کندن موازریشه بابند،موچین ویادستگاه های مختلف باعث حذف موهادرکانال مووملانین هدف می شودکه این امرتاثیرلیزررابسیارکاهش می دهد.
9-درفواصل لیزردرمانی برای جلوگیری ازهرگونه تغییررنگ پوست(پررنگی وکم رنگی)بایدازآفتاب پرهیزنمود.اجتناب ازآفتاب درزمان قبل وبعدازدرمان ازتحریک ملانوسیت هاوبه دنبال آن ازتغییرات رنگی پوست جلوگیری می کند.لذاپیشنهادمی شودکه افراداز4تا6هفته قبل ونیزبعدازدرمان بالیزر،ازنورآفتاب دوری نموده،ازضدآفتاب ها بطورمنظم ومستمراستفاده نمایند.
10-هرچه موهاتیره تروضخیم ترونیزپوست روشن ترباشد،تاثیرلیزربیشتراست.اکثرلیزرهابرموهای بوروکم رنگ تاثیرکمی دارند وحدوداًمی توانند30تا40درصداین موهاراکاهش دهند.افرادباموی بلوندوروشن کاندیدخوبی برای لیزرجهت کاهش موهای ناخواسته نمی باشندونیازبه جلسات درمانی بیشتری دارند.
11-درحال حاضرهیچ لیزری روی موهای کاملاًسفیدتاثیرندارد.اغلب دراین افراد انجام الکترولیزتوصیه می گردد.
12-محل رویش های ناخواسته نیزدرتاثیرلیزروتعدادجلسات ان موثرمی باشد.برای مثال درصورت،موهای ناحیه چانه نسبت به سایرنقاط،مقاومت بیشتری به درمان توسط لیزردارندکه به تبع آن به تعدادجلسات بیشتری برای درمان نیازخواهدبود.
13-تقریباًتمام افرادمی توانندازلیزرهابرای کاهش موهای ناخواسته خوداستفاده نمایند.گرچه بهترین نتایج درافرادباموهای تیره وضخیم پوست روشن دیده می شود.تفاوتی درسنین مختلف وبین مردان وزنان دراستفاده ازاین سیستم هاوجودندارد.
14-برای دست یافتن به نتایج مناسب جهت کاهش موهای ناخواسته،معمولاًحداقل 3تا8جلسه درمان بالیزرموردنیازمی باشد.همچنین جهت جلوگیری ازرویش مجددموهادرمنطقه تحت درمان تکرارلیزهرسال تا3سال یابیشتردرصورت لزوم الزامی است.
15-مراقبت های بعدازلیزردرصورت درد،سوزش،قرمزی،وورم احتمالی شامل استفاده ازکیسه یخ وتجویزکرم های استروئیدی می باشد.
16-درصورت آسیب های اپیدرمال استفاده ازآنتی بیوتیک هاوضدویروس هانیزتحت نظرپزشک معالج توصیه می شود.
17-دراکثرافرادعارضه ای مشاهده نمی شود.اماندرتاًتغییرات رنگی پوست(پررنگی وکم رنگی)مشاهده می شوداین تغییرات ممکن است برای ماه هاباقی بماند ولی تقریباًهمیشه موقتی وگذرامی باشند.درافرادباپوست روشن این عارضه بسیارنادرتراست.
18-درافرادباپوست تیره ندرتاًسوختگی  ویاتاول نیزممکن است مشاهده شودکه قابل درمان وبهبودی می باشد.
19- درنهایت بایدازلیزرهاانتظارواقعی داشت.تبلیغات نادرست واغراق آمیزهمه رادرسرگم می نماید.واقعیت آن است که جلسات متعددبرای کاهش موهاتوسط لیزرلازم است.درضمن پاسخ درافرادمختلف نیزمتفاوت ولفظ کلمه تضمینی نشانگرناصحیح بودن تبلیغ درحوزه پزشکی می باشد.
20-فقط افرادمتخصص صلاحیت انجام لیزربرای موهای زائدرادارند.
ازبین بردن موهای زایدبه کمک لیزر:
اگرازروش های سخت وطاقت فرسامثل اپیلاسیون وshavingوغیره خسته شده ایدلیزرمی توانددربرطرف کردن موهای زایدبه شماکمک کند.دراین روش ازاشعه شدیداًمتمرکزشده لیزراستفاده می شودکه به داخل فولیکول مونفوذمی کند.
 

فواید:
ازلیزرمی توان برای ازبین بردن موهای زاید نواحی مختلف بدن،مثل:دست،بازو،پا و زیربغل و نیزسایرنقاطی که شمارا دچارمشکل کرده انداستفاده کرد. مثل رویش موی زیادروی گونه آقایان.
دقت و ظرافت لیزردرحذف موی زاید ازمحل مورد نظربالاست.تقریباًدر80%ازموارد بعداز3تا5جلسه می تواند خود راب طور دایم ازشر موهای زایدخلاص کنید.

منبع:

http://drhamidvahidi.com

تعداد بازدید: 843

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.