لازک یا لیزر برداشتن عینک
لازک یا لیزر برداشتن عینک

لازک یا لیزر برداشتن عینک

برای برداشتن دایمی عینک دو روش اصلی لیزیک و لازک وجود دارد.

در روش لیزیک،قرنیه دو لایه شده و لیزر درمانی روی لایه عمقی انجام میگیرد.  این روش با درد کمتر،اما عوارض بیشتر همراه است.

در روش لازک،پوسته سطحی یا اپیتلیوم برداشته شده و سپس لیزر درمانی انجام میشود.این روش درد بیشتر،اما عوارض کمتری دارد.

روشهای دیگری هم برأی برداشتن دایمی عینک وجود دارند که کمتر بکار گرفته میشوند مانند گذاشتن لنز داخل چشم یا قرنیه و یا استفاده از چاقوی الماس.

منبع:

http://mahmoudnoubarani.com

تعداد بازدید: 756

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.