عوامل موثر در بروز یائسگی
عوامل موثر در بروز یائسگی

عوامل موثر در بروز یائسگی

سنین حوالی یائسگی 55-40 سالگی است.در بسییاری از بانوان علائم مختلف یائسگی بروز مینماید.هنوز مورد مجادله است که علائم آشکار شده در این سنین مرتبط باکاهش هورمون های تخمدانی است. بخصوص در عارضه گرگرفتگی وتعریق سئوال جدی مطرح است.اما نکتنه مهم اینستکه 85% از بانوان از این مشکلات رنج میبرند، هورمون درمانی در کاهش این عوارض موثر ترین روش درمانی است.

هورمون درمانی را میتوان از جند سال قبل وتا ده سال بعد از یائسگی وکنترل وتجویز پزشک مصرف کرد.

روش های غیر هورمونال در این مورد تاثیر نسبی دارند.

داروئی که در این قبیل موارد مورد تایید سازمان غذا وداروی آمریکا قرار گرفته، پاروکستین مزیلات است(Paroxetine Mesylate).

مطالعات محدودی هم در مورد تاثیر بر کاهش اختلالات خواب وافسردگی صورت گرفته.

بخصوص وقتی این مشکلات طولان شود، بایستی مقایسه ای از روش های درمانی دیگر باهورمون درمانی مورد توجه قرارگیرد.

اینکه هورمون درمانی خوراکی با دوز پائین و یا استفاده از هورمون های زیر جلدی رادر کنترل اختلالات یائسگی مورد استفاده قرار دهیم، باید گفت که هر دو روش میتواند موثر باشد.

 سایر اثرات هورمون درمان بر اورگانهای مختلف از جمله سیستم قلبی عروقی کدام روش درمانی موثر تر است؟ نیاز به بحث های دیگری دارد که بآ ن در فرصتی دیگرخواهیم پرداخت. 

نکته مهم: هورمون در مانی پس از بررسی های جامع قبل از شروع درمان توسط پزشک صورت میگیرد. نوع ومدت درمان را پزشک شما پیشنهاد میدهد.معاینات وبررسی های دوره ای را نباید فراموش کنید.

منبع:

http://dr-alavi.com

تعداد بازدید: 419

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.