عادات دهانی
عادات دهانی

عادات دهانی

عادات دهانی
براکسیسم  ( دندان قروچه )
سا ئیدن یا فشردن غیر طبیعی دندان ها به یکدیگر دندان قروچه گفته میشود. کودکان می توانند آ گا ها نه یا نا خود آ گاه در طول یک زمان نامشخص دندان قروچه کنند. این عادت معمولا در شب رخ می دهد و اگر طولانی مدت ادامه یابد میتواند با عث سا یش دندان های شیری و دائمی شود. اگر دندان قروچه تا دوره بزرگسالی ادامه یابد می تواند با عث بیماری های لثه یا استخوان نگهدارنده دندان و / یا اختلا لا ت مفصل گیجگاهی- فکی شود.
برای درما ن دندان قروچه با ید به علت بوجود آمد ن آن توجه کرد. گاهی ضربه زدن دندان ها به یکدیگر موقع بسته شدن فک، مخصوصا موقع هیجا نا ت عصبی میتواند با عث دندان قروچه شود. پس تنظیم رابطه دندان ها با هم توسط دندان پزشک اولین راه حل است.
گاهی نیز یک با یت گارد که تمامی سطوح جونده دندان ها را می پوشاند می تواند در طول شب استفاده شود.
در کود کا نی که هیچ اختلال روحی روانی خاصی ندارند، فقط کمی بی قرار و عصبی هستند  استفا ده از هیدروکسی زین یک ساعت قبل از خواب باعث ترک دندان قروچه شده است. به هر حال درمان دندان قروچه یک شبه امکا ن پذ یر نیست و معمولاً چند ماه زما ن می برد.
 

مکیدن انگشت یا شست دست
نظر یا ت و توصیه های متعد د ی در مورد علت مکیدن انگشت یا شست در کودکان ارائه شده است. بسیاری از کود کا ن در طول دو سال اول عمرشان این عا دت را دارند و تا قبل از ورود به مدرسه آن را ترک میکنند. اگر این عا دت کم کم کنار گذاشته شود، مشکلات فکی بروز نخواهد کرد.اما چنا نچه مکیدن  طولانی مدت ادامه یابد. میتوا ند باعث تغییراتی در قوس فکی شود. در این حالت معمولا از وسایل خاصی به نام (habit breaker) استفاده میکنیم تا سبب ترک عا دا ت دهانی و اصلاح فرم قوس دندانی شود. این وسیله هرگز نباید برای تنبیه کودک استفا ده شود.

منبع:

http://dr-mfathi.com

تعداد بازدید: 419

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.