ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به افراد جامعه برای مقابله با اعتیاد
ضرورت آموزش مهارت‌های  زندگی به افراد جامعه برای مقابله با اعتیاد

ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به افراد جامعه برای مقابله با اعتیاد

مهارت های زندگی رویکردی جامع برای رشد ارزش ها، دانش و پیشگیری اولیه از مصرف مواد مخدر است باید این رویکرد را در محلات، مدارس، محیط های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی ترویج داد. در واقع به تعبیری دیگر، مهارت‌های زندگی، توانایی‌های رفتار مثبت و انطباقی است که فرد را قادر می‌سازد تا با خواسته‌ها و چالش‌های زندگی روزمره مقابله کند.
 
مصرف‌کنندگان انواع مواد مخدر به دلیل عدم آموزش مهارت های زندگی گرفتار اعتیاد شده اند، آموزش مهارت‌های زندگی طراحی شده است تا تمرین و تقویت مهارت‌های روانی، اجتماعی را منطبق با بافت فرهنگی و رشدی فرد تسهیل کند، این مهارت‌ها رشد فردی و اجتماعی را ارتقاء می‌دهد، از حقوق انسانی محافظت و از مشکلات بهداشتی و اجتماعی پیشگیری می‌کند.
 
به همین دلیل مبارزه اجتماعی با مواد مخدر نیازمند توسعه سیستم آموزشی در همه ابعاد در سطح جامعه است، زیرا آموزش به موقع و سریع به افراد کمک می کند تا از خود در برابر رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد به مواد مخدر محافظت کنند.
 
برای پیشگیری از این فرآیند آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر باعث به تاخیر انداختن سن شروع مصرف، متوقف کردن اعتیاد، افزایش آگاهی از پیامدهای این معضل و تقویت توانایی و تصمیم گیری برای انتخاب های سالم تر در زندگی می شود.
 
منبع:
 
تعداد بازدید: 454

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.