کارگلومیک اسید

Carglumic Acid

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • برای درمان افزایش آمونیاک خون 

  • برای درمان افزایش آمونیاک خون ناشی از نقض آنزیم N- استیل گلوتامات سنتاز ابتدا مقدار 100-250 mg/kg روزانه در 2-4 نوبت منقسم بلافاصله قبل از غذا استفاده می شود. سپس مقدار مصرف بر مبنای غلظت آمونیاک پلاسما تنظیم می شود.
  • مقدار نگهدارنده 10-100 mg/kg  روزانه در 2-4 نوبت منقسم می باشد.

  • تعریق
  • اسهال
  • استفراغ
  • برادی کاردی
  • تب

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد