اپی نفرین (چشمی)

Epinephrine (Ophthalmic)

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Drop: 1%


  • گلوکوم با زاویه باز

   یک یا دو قطره از محلول 1%، یک یا دو بار در روز به داخل چشم چکانده می‌شود.


  همراه با داروهای مصرفی برای گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.


  • تاری دید 
  • کاهش بینایی 
  • درد چشم

  • در صورت جذب سیستمیک، مصرف همزمان قطره چشمی اپی نفرین با هالوتان یا گلیکوزیدهای قلبی باعث بروز آریتمی قلبی شدید می شود.
  • در صورت مصرف همزمان اپی نفرین با داروهایضد افسردگی سه حلقه ای، احتمال بروز آریتمی، تاکی کاردی و افزایش فشار خون وجود دارد.

  • قبل‌ از استفاده از دارو لنز خود را خارج نمائید.
  • برای جلوگیری از جذب سیستمیک در طول مصرف محلول و یک تا دو دقیقه پس‌از آن انگشت خود را بر روی کیسه اشکی فشار دهید.
  • درصورت تغییر رنگ محلول یا پیدایش رسوب در آن از مصرف محلول خودداری نمایید.

  از  انجا که محلول چشمی اپی‌نفرین ممکن است جذب سیستمیک داشته باشد در شیردهی منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: از راه ادرار 

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد