ادتات کلسیم دی سدیم

Edetate Calcium Disodium (Calcium EDTA)

آنتی دوت ها

 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Injection: 50 mg/ml


  • مسمومیت بدون علامت و بدون آنسفالوپاتی با سرب
  • مسمومیت شدید با سرب همراه با آنسفالوپاتی
  • مسمومیت با دیگر فلزات سنگین

  • بیماری شدید کلیوی 
  • آنوری

  • سردرد، ضعف، خستگی، پارستزی،‌ بی‌حالی.
  • ترومبوفلبیت، هیپوتانسیون.
  • ضایعات پوست و غشاء مخاطی.
  • بی‌اشتهایی، تهوع و استفراغ.
  • پروتئینوری، هماچوری میکروسکوپی، اسیدوز توبولهای کلیه.
  • تشنگی، هیپرکلسمی، میالژی، آرترالژی، دپرسیون مغز استخوان. 

  • هیپرکلسمی ناشی‌از این دارو، احتمال مسومیت با گلیکوزیدهای قلبی را افزایش می‌دهد.
  • مصرف همزمان گلوکوکورتیکوئیدها احتمال مسمومیت کلیوی را افزایش می‌دهد.
  • به‌دنبال مصرف این دارو مدت اثر ترکیبات انسولین زینک کاهش می‌یابد.

  • در کودکان تزریق عضلانی ارجح است.
  • ممکن است در خلال 8-4 ساعت بعداز انفوزیون دارو واکنش دارویی تب‌دار رخ دهد.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  مکانیسم اثر: اثر شلات کننده: فلزات سنگین نظیر سرب، جانشین کلسیم در این دارو می‌شوند.


  • نیمه عمر: عضلانی 60-20 دقیقه؛ وریدی 1/5  ساعت.پ
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد