ادتات دی کبالت

Edetate Dicobalt

آنتی دوت ها

 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Injection: 300 mg/20 ml


  • مسمومیت شدید با سیانور

  مسمومیت شدید با سیانور

  • بالغین: 300 mg  از راه وریدی طی یک دقیقه تزریق می‌شود. سپس بلافاصله 50 ml  از محلول  DW50%  از طریق همان سوزن تزریق می‌شود. درصورت لزوم می‌توان این دوز را بلافاصله تکرار کرد و بعداز آن نیز مجدداً  DW50%  را تزریق نمود. درصورت نیاز، بعداز 5 دقیقه می‌توان 300 mg  دیگر تجویز کرد.

  درصورت عدم قطعیت مسمومیت با سیانور تجویز نشود.


  • هیپوتانسیون، تاکیکاردی، دیس‌ریتمی.
  • استفراغ.
  •  واکنش آنافیلاکسی، درد قفسةسینه، تعریق، راش پوستی.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  • نیمه عمر: عضلانی 60-20 دقیقه؛ وریدی 1/5  ساعت.پ
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد