ابیدوکسیم

Obidoxime

آنتی دوت ها، شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Injection: 275mg/ml, 250 mg/ml


  • فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهار شده توسط حشره کش های ارگانوفسفره

  • بالغین: در حدود 5 دقیقه بعد از مصرف اولین مقدار آتروپین، مقدار 250 میلی گرم از ابیدوکسیم داخل ورید تزریق می شود. در صورت پاسخ مناسب مقدار مصرف فوق یک یا دو بار دیگر در فواصل هر 2 ساعت تکرار می شود. حداکثر مقدار مصرف mg/kg 3-5 است.
  • کودکان: مقدار mg/kg 4-8 به صورت یک مقدار واحد تزریق وریدی می شود.

  احتمال بروز تحریک در هنگام تزریق شریانی


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد