آر ای- سولفور کلوئید-186

186Re-Sulfur Colloid

رادیوایزوتوپ ها

 • رادیوایزوتوپ ها

  داروی با نسخه

  Injection: (5 -10) mCi


  • برای رادیوسینووکتومی مفاصل با اندازه متوسط لگن، شانه و مچ ها مصرف می شود.
  • به تک نگار کرومیک فسفات - 23 رجوع شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد