یک مشت بادام و تقویت کیفیت رژیم غذایی
یک مشت بادام و تقویت کیفیت رژیم غذایی

یک مشت بادام و تقویت کیفیت رژیم غذایی

20 خرداد 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه فلوریدا نشان داد که خوردن روزانه یک مشت بادام می تواند کیفیت رژیم غذایی را به میزان زیادی ارتقاء دهد. پژوهشگران در این مطالعه تأثیر افزودن 30 گرم بادام به رژیم غذایی را سنجیدند و از آزمودنی ها خواستند تا روزانه این میزان بادام را به مدت سه هفته به رژیم غذایی خود بیافزایند. پژوهشگران 28 جفت مادر و کودک را در مطالعه بررسی کردند. شاخص خوردن سالم در این آزمودنی در شروع مطالعه به ترتیب در مادران و کودکان 7/53 بود. این شاخص نشان دهنده کیفیت رژیم غذایی است. ارزش های زیر 51 نشان دهنده کیفیت پایین رژیم غذایی، ارزش های بین 51 تا 80 نیز نشان د هنده نیاز رژیم غذایی برای ارتقاء کیفیت می باشد و ارزش های بالای 80 نیز نشان دهنده کیفیت خوب رژیم غذایی است. پس از دوره پژوهش، ارزیابی امتیاز مادران و کودکان، ارتقاء کیفیت رژیم غذایی را در آن ها نشان داد و مقادیر تا 61 افزایش یافته بود. پژوهشگران نشان دادند که والدینی که میان وعده های فرآیند شده و نمکی را با بادام جایگزین کردند، کیفیت رژیم غذایی شان بسیار افزایش یافته بود. در طی 20 سال گذشته، خوردن مغزها در کودکان به طور معناداری کاهش یافته بود. کیفیت رژیم غذایی کودکان نقش بسیار زیادی بر سلامتی آن ها در طولانی مدت دارد. پژوهشگران بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد کردند که راهبردهای جایگزین سازی که افزودن بادام یکی از آن ها است می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت رژیم غذایی افراد داشته باشد. یافته های حاصل از این مطالعه در Journal of Nutrition Research منتشر شد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by University of Florida
 

تعداد بازدید: 624

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.