کاهش وزن: رژیم گیاه خواری حتی با مصرف کربوهیدرات نیز اثر دارد
کاهش وزن: رژیم گیاه خواری حتی با مصرف کربوهیدرات نیز اثر دارد

کاهش وزن: رژیم گیاه خواری حتی با مصرف کربوهیدرات نیز اثر دارد

29 دی 1393

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که پیروی از یک رژیم غذایی بر پایه گیاهان، حتی با دریافت کربوهیدرات ها نیز موجب کاهش وزن می شود. در این زمینه، می توان به سایر فواید رژیم گیاه خواری مثل کاهش دریافت چربی های اشباع و غیر اشباع، کاهش نمایه توده بدنی و بهبود درشت مغذی ها نیز اشاره کرد. در همین زمینه، نتایج مطالعه ای در دانشگاه شمال کالیفرنیا نشان داد که محصولات و فرآورده های گیاهی در مقایسه با محصولات گیاهی موجب افزایش وزن می شوند. محققین در این مطالعه سه نوع رژیم غذایی گیاهی و رژیم غذایی نسبتاً گیاهی و گیاهی+ حیوانی را با یکدیگر مقایسه کردند. آزمودنی ها به مدت 6 ماه از رژیم های غذایی مورد نظر پیروی کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری داده های مطالعه نشان داد که آزمودنی های گروه گیاه خواری کاهش وزن بیشتری (3/4 درصد یا 5/16 پوند) را در مقایسه دو گروه دیگر داشتند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛دکتر Gabrielle Turner-McGrievy ، " رژیم غذایی آزمودنی های گیاه خوار شامل کربوهیدرات های با نمایه قندی پایین بود. ما در این مطالعه نشان دادیم که با رعایت یک رژیم گیاه خواری نیازی به ترسیدن از کربوهیدرات ها نیست." وی در ادامه افزود: " این مطالعه به آرامش افرادی که پاستا، برنج و سایر غلات را دوست دارند ولی خواهان کاهش وزن نیز هستند، کمک می کند." با مقاله مرتبط با این مطالعه در The International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciencesمنتشر شد.

منبع:


Gabrielle M. Turner-McGrievy, et al. Comparative effectiveness of plant-based diets for weight loss: A randomized controlled trial of five different diets. Nutrition, 2014.
 

تعداد بازدید: 452
کلمات کلیدی:  کربوهیدرات گیاهخواری 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.