کاهش تاخیر در شروع تکلم کودکان با مصرف اسید فولیک در بارداری
کاهش تاخیر در شروع تکلم کودکان با مصرف اسید فولیک در بارداری

کاهش تاخیر در شروع تکلم کودکان با مصرف اسید فولیک در بارداری

8 تیر 1394

تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده اند که مصرف مکمل اسیدفولیک در زمان قبل از بارداری، خطر نقص لوله عصبی را در نوزاد کاهش می دهد اما اطلاعاتی در خصوص اثرات این مکمل ها  بر تکامل عصبی پس از تولد نوزادان مشخص نیست اما به نظر می رسد این مکمل ها بر سایر جنبه های تکامل سیستم عصبی نیز مؤثر باشند.
در این رابطه مطالعه ای به تازگی با هدف بررسی اثر مصرف مکمل های اسیدفولیک بر خطر بروز تأخیر شدید در شروع تکلم کودکان آن ها در سن 3 سالگی در نوروژ انجام شده است و نتایج آن  در نشریه JAMA منتشر شده است.
در این مطالعه آینده نگر خانم های باردار از سال 1999 وارد مطالعه شدند و داده های مطالعه شامل نوزادانی بود که تا سال 2008 به دنیا آمدند و مادران آنها تا سال 2010 از طریق پرسشنامه مورد پیگیری قرار گرفتند. زمان مکمل یاری مادران در فاصله 4 هفته قبل از بارداری تا 8 هفته پس از بارداری بوده است. اولین شاخص اندازه گیری شده در مطالعه توانایی کودکان در صحبت کردن در سن 3 سالگی بوده است. کودکانی که نمی توانستند به خوبی صحبت کنند( ادا کردن یک کلمه یا ادا کردن کلمات نامفهوم) در دسته کودکانی قرار می گرفتند که تأخیر در شروع تکلم داشته اند.
نتایج این مطالعه به این صورت بود که کودکانی که مادرانشان در مدت زمان مشخص شده (4هفته قبل از بارداری تا 8 هفته پس از آن) هیچ مکمل تغذیه ای مصرف نکرده بودند، به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند و تعداد آن ها9052 کودک بوده است، از بین این تعداد از کودکان 81 کودک تأخیر در شروع تکلم داشتند(9/0 %) . کودکانی که مادرانشان مکمل های تغذیه ای دیگری غیر از اسیدفولیک مصرف کرده بودند 2480 کودک بودند و تعداد کودکان با تأخیر در شروع تکلم در این گروه 22 کودک بوده است(9/0 %). کودکانی که مادرانشان تنها مکمل اسیدفولیک مصرف کرده بودند 7127 کودک بودند و تعداد کودکان با تأخیر در شروع تکلم در این گروه 28 کودک بوده است(4/0 %). کودکانی که مادرانشان مکمل اسیدفولیک را همراه با مکمل های دیگر مصرف کرده بودند 19005 کودک بودند و تعداد کودکان با تأخیر در شروع تکلم در این گروه 73 کودک بوده است(4/0 %).
نکته عملی: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه دریافت مکمل اسید فولیک توسط مادران قبل از بارداری و در اوایل دوران بارداری می تواند باعث کاهش مشکل تأخیر در شروع تکلم کودکان گردد، لذا مصرف مکمل اسیدفولیک در خانم هایی که قصد باردارشدن دارند و خانم های باردار توصیه می گردد.

منبع :   JAMA. 2011;306(14):1566-73
 

تعداد بازدید: 605

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.