پولیپ های کولون با سبک زندگی مرتبط است.
پولیپ های کولون با سبک زندگی مرتبط است.

پولیپ های کولون با سبک زندگی مرتبط است.

8 بهمن 1395

برخی فاکتورهای سبک زندگی مثل سیگار کشیدن و مصرف گوشت قرمز با افزایش خطر پولیپ های کولون (روده بزرگ) که می تواند منجر به سرطان روده بزرگ شود، مرتبط است. پولیپ ها توده های سلولی کوچکی هستند که در سطح دیواره پوششی روده رشد کرده و برخی انواع خطرناک آن می تواند منجر به سرطان شود.

مطالعات جدید نشان می دهد که مصرف گوشت قرمز به شدت با ایجاد انواع خطرناک پولیپ مرتبط است. درحالیکه مصرف منظم داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) مثل آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن با کاهش خطر ایجاد این پولیپ ها مرتبط اند. سیگار کشیدن، مصرف گوشت قرمز و استفاده از NSAID از جمله فاکتورهای خطر قابل تغییر سبک زندگی است که در پیشگیری اولیه از پولیپ از طریق تغییرات سبک زندگی می تواند حائز اهمیت باشد.

دو مسیر مجزا در سرطان کولون شناسایی شده است که شامل مسیر آدنوما کارسینوماست که در آن پولیپ ها به زخم های بزرگتری تبدیل می شود که بطور بالقوه می تواند منجر به سرطان کولون شود. مسیر دیگری که به تازگی شناخته شده است با پولیپ های هیپرپلازی شروع شده که سپس به پولیپ های خاموش (SSP) تبدیل می شود.

اگرچه کمتر از 10% پولیپ ها SSP هستند اما مسئول 35-20% سرطان های کولورکتال می باشند. همچنین این پولیپ ها به احتمال بیشتری در غربالگری کولونوسکوپی نادیده گرفته می شوند. زیرا عمدتاً در سمت راست کولون بوده و خیلی برجسته نیستند. لذا پیشگیری از این پولیپ ها از طریق اصلاح سبک زندگی هدف بزرگی در امر سلامتی است.

در مطالعه حاضر اطلاعات 214 فرد دارای SSP، 1779 مورد آدنوما، 560 مورد پولیپ هیپرپلازی و 3851 فرد سالم از نظر پولیپ روده مورد بررسی قرار گفت. مصرف دارو، تاریخچه خانوادگی و فاکتورهای سبک زندگی افراد مطالعه شد. این بررسی نشان داد که وضعیت سیگار کشیدن، مدت و شدت آن با افزایش خطر ایجاد تمام انواع پولیپ مرتبط است اما با SSP ارتباط قوی تری دارد.

مصرف منظم داروهای NSAID در مقایسه با افرادی که هیچگاه به طور منظم NSAID مصرف نکرده اند با کاهش 40% در تشکیل پولیپ SSP همراه بود. همچنین مصرف داروهای NSAID به مدت بیش از 10 سال با کاهش چشمگیر این پولیپ ها همراه بود.

اگرچه الگوهای غذایی نتایج مختلفی داشتند اما اثرات مصرف گوشت قرمز بارز بود و افزایش دریافت آن باعث افزایش دو برابری خطر سرطان کولون می شد.

نکته عملی: برای کاهش خطر سرطان روده بزرگ کاهش دریافت گوشت قرمز و عدم استعمال دخانیات به ویژه در افراد در معرض خطر توصیه می شود.

منبع:

James R Davenport et al. "Modifiable lifestyle factors associated with risk of sessile serrated polyps, conventional adenomas and hyperplastic polyps". Gut, 2016.

تعداد بازدید: 265

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.