فاکتورهایی که توسط متخصص پوست و مو در انتخاب متقاضیان کاشت مو مد نظر قرار می گیرند؟
فاکتورهایی که توسط متخصص پوست و مو  در انتخاب متقاضیان کاشت مو مد نظر قرار می گیرند؟

فاکتورهایی که توسط متخصص پوست و مو در انتخاب متقاضیان کاشت مو مد نظر قرار می گیرند؟

فاکتورهایی که توسط متخصص پوست و مو  در انتخاب متقاضیان کاشت مو مد نظر قرار می گیرند؟

  • سن: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب مورد مناسب برای پیوند مو بوده و در نظر گرفتن آن توسط متخصص پوست موجب می شود که گاهی تصمیم به عقب انداختن زمان کاشت مو در یک مرد جوان گرفته شود.
  • سابقه خانوادگی طاسی در شخص.
  • وضعیت فعلی طاسی فرد و خصوصیات پوست و مو در منطقه دهنده مو (پشت سر-بانک مو ).
  • ماهیت پیشرونده و رو به جلوی طاسی مردانه و احتمال نیاز به انجام جلسات بعدی کاشت مو در آینده.
  • توجه به روان شناسی بیمار و وضعیت بلوغ فکری و روانی وی
  • دادن اطلاعات کافی به بیمار در مورد مسایل و نتایج کوتاه مدت و دراز مدت کاشت مو.

  • انتظارات و توقعات بیمار: در صورتی که تصور فرد از نتیجه کاشت مو فانتزی و واهی بوده و تناسبی با وضعیت طاسی و بانک موی پشت سرش نداشته باشد، به هیچ عنوان نباید اقدام به پیوند مو در ایشان نمود.

  • وضعیت کلی سلامتی فرد، مصرف داروهای دیگر، حساسیت های دارویی و غیره.

  • وجود امراض پوستی که ممکن است موجب تخریب موهای پیوند زده شده گردند

منبع:

http://www.drchabavizadeh.com

تعداد بازدید: 524

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.