علت و درمان ریزش مو
علت و درمان ریزش مو

علت و درمان ریزش مو

علت و درمان ریزش مو
علت ریزش مو و درمان ریزش مو انواع درمانهای دارویی وجراحی برای ریزش مو وجود دارد و می توانیم به طورکامل ریزش مورادرمان کنیم.داروهای مختلفی برای درمان انواع ریزش موتجویزمی شوندبعضی ازآنهابه منظوربرطرف کردن علت زمینه ای ریزش بوده وبه طورغیرمستقیم باعث طبیعی شدن ریزش مومی شوندبنابراین نکته مهم دردرمان این بیماری قبل ازتجویزداروتشخیص دقیق علت ریزش موبوده وباتوجه به نوع وعلت بیماری برنامه درمان افرادمتفاوت می باشد.منطقی ترین کاردردرمان این بیماری مشاوره بایک متخصص پوست ومومی باشد.پزشک علت ریزش موودرمان ریزش مو انواع درمانهای دارویی وجراحی برای ریزش مووجودداردومی توانیم به طورکامل ریزش مورادرمان کنیم.داروهای مختلفی برای درمان انواع ریزش موتجویزمی شوندبعضی ازآنهابه منظوربرطرف کردن علت زمینه ای ریزش بوده وبه طورغیرمستقیم باعث طبیعی شدن ریزش مومی شوندبنابراین نکته مهم دردرمان این بیماری قبل ازتجویزداروتشخیص دقیق علت ریزش موبوده وباتوجه به نوع وعلت بیماری برنامه درمان افرادمتفاوت می باشد.منطقی ترین کاردردرمان این بیماری مشاوره بایک متخصص پوست ومومی باشد.پزشک متخصص بابررسی تاریخچه پزشکی بیمار،معاینه سروانجام بعضی ازآزمایشهای خونی برای بررسی وضعیت هورمونهاوتشخیص بیماریهای داخلی که باعث ریزش غیرطبیعی مومی شوندمی تواندعلت دقیق ریزش موراتشخیص دهد.اگرعلت ریزش موبیماریهای داخلی مثل دیابت،تیروئید،تخمدان پلی کیستیک،بیماریهای اتوایمیون،کم خونی و…باشدکنترل دقیق بیماری می تواندریزش موراکنترل کرد.رایج ترین علت ریزش مودرمردان اندروژنتیک می باشد.درمان تاییدشده ریزش موی آندروژنتیک درمان دارویی ریزش موی آندروژنتیک درمردان 2درصدیا5درصدمحلول موضعی مینوکسیدیل 1میلی گرمی قرص فیناسترایدقرص دوتاستراید5/.میلی گرمی درمان دارویی ریزش موی آندروژنی وژنتیکی درزنان مینوکسیدیل(اسپیرونولاکتون-سیپروترون استات-فلوتامید)آنتی آندروژن درمانهای دارویی درصورتی که دراوایل شروع ریزش موتجویزشونددراغلب مواردبه خوبی می توانندریزش موراکنترل کنند.ازبین رفتن کامل فولیکولهاجلوگیری کننددرصورتی که فولیکولهادراثرپدیده مینیاتوری شدن کامل ازبین رفته باشنداین درمانهاباعث رشدموهای نازک وکرک مانندی شده ودرصورتی که درمان قطع شودموهای درآمده می ریزندبنابراین دراین حالت بهترین درمان دائمی وطبیعی برای پرکردن مناطق بدون موجراحی پیوندمومی باشد.درمان جراحی برای مردان وزنان جراحی پیوندمویک تضمین بالایی داشته ودرصورتی که جراح وتیم مربوطه مهارت وتجربه کافی داشته باشند.90تا100درصدموهای کاشته شده رشدخواهندکرد.ودرمقایسه بامینوکسیدیل وفیناسترایدبهتروکامل ترمی تواندپوشش خوبی درنواحی بدون موایجادکندواثرآن همیشگی است. مینوکسیدیل: مینوکسیدیل یک داروی متسع کننده قوی عروق می باشدودرمواردفشارخون شدیدبه صورت خوراکی تجویزمی شود.مینوکسیدیل تنهادارویی است که به صورت موضعی باعث رشدمومی شودوبه فرم محلولهای 2درصدو5درصدموجودمی باشد.دربیشتراز30درصدافرادی که ازاین محلول استفاده می کنندبه خوبی موهای کرکی رابه موهای ضخیم تبدیل می کندودرکمتراز10درصدمی تواندباعث پرشدن کامل یک سرطاس شود.ودرصورتی که ازمحلول 5درصداستفاده شودکمی فوایدواثرات آن افزایش می یابد.معمولاًبعداز6ماه استفاده اثرات آن نمایان می شود. چه افرادی به این داروبهترجواب می دهند؟ مردانی که دراوایل شروع ریزش موهستندٰ،مردانی که حداکثرمنطقه طاسی آنهاکمتراز10سانتی مترمربع باشدوکسانی که قبل ازمصرف داروتراکم موهایشان حداقل 20تارمودرهرسانتی مترمربع بوده.مینوکسیدیل درزنان هم اثرات خوبی داشته ودر60درصداززنان استفاده کننده باعث توقف ریزش موورشدمجددموهاشده.درصورتی که درمان متوقف شودبعداز3ماه به مرحله قبل ازشروع درمان برمی گرددوموهای درآمده می ریزند.افرادبایستی به این نکته توجه داشته باشندکه برای حفظ موهای درآمده روزانه دوباربه طورهمیشگی محلول رااستفاده کنند.مینوکسیدیل موضعی معمولاًعوارضی نداشته ودرمواردخیلی نادرحساسیتهای پوستی مشاهده شده که مصرف داروبایستی قطع شود. فیناستراید: فیناسترایدیک داروی آزا-استروئیدی ساختگی وباقدرت زیاداست که به صورت آنتاگونیست غیررقابتی به صورت برگشت ناپذیرباعث مهارآنزیم 5-آلفاردوکتازنوع2می شود.این آنزیم هورمون مردانه تستوسترون رابه دی هیدروتستوسترون تبدیل می کندودرپوست سربه میزان زیادی وجوددارد.نیمه عمرپلاسمایی این دارو8ساعت می باشدواثرات بیولوژیکی آن برای زمانی طولانی تربه جامی ماند.دراوایل سال 1990فیناسترایدیرای درمان هیپرتروفی پروستات بادوز5میلیگرم روزانه تاییدشد.به دنبال مصرف این دارومردان متوجه شدندریزش موهایشان کاهش یافته وحتی رویش موی جدیدهم مشاهده کردند.بعدازتحقیقات زیادمشخص شداین داروبادوز1میلی گرم درروزهم می توانداثرات مثبت درریزش موداشته باشد.این دارودرسال 1998ازطرف انجمن FDAامریکابه عنوان داروی موثربرریزش موی مردانه بانام پروپشیاتاییدشد.پروپشیااولین قرص تاییدشده علمی درریزش موی مردانه به خصوص درنواحی ورتکس(وسط سر)وقدامی میانی سرمی باشد.این داروبه فرم قرص های 1میلیگرمی برای ریزش موروزانه استفاده می شودومیزان هورمون دی هیدروتستوسترون سرراتا64درصدوسرم راتا68درصدکاهش می دهدوبعداز12ماه مصرف این قرص موهای کامل وضخیم سرافزایش یافته وموهای نازک کاهش می یابد.فیناسترایدبه خوبی می تواندباعث متوقف شدن پدیده مینیاتوری شودورشدمجددموهاشروع می گردد. رایج ترین عوارض پروپشیا: عوارض جنسی:ازدست دادن میل جنسی در2درصدمردان،اشکال درنعوظ در3/1درصدوکاهش مقدارمایع منی.وقتی فردبااین عوارض مواجه می شوددرصورت قطع مصرف داروعوارض ایحادشده ازبین می روند.علاوه براینهادرتعدادی ازمردان بزرگی وحساسیت زیادسینه مشاهده.درصورت مواجه شدن بادردیاترشح ویالمس توده درسینه سریعاًبه پزشک خوداطلاع دهید.زنان حامله وحتی مستعدبرای حاملگی نبایستی ازاین دارواستفاده کنند.پروپشیاتوسط یک لایه محافظ پوشیده شده واین پوشش ازتماس دست باماده فعال داروجلوگیری می کند. چه مدت بعدازمصرف اثرات فیناسترایدنمایان می شود؟ قرص رادرهرروزمیل کنیدودرعرض 4تا6ماه اثرات آن ظاهرمی شودمعمولاًبعداز24ماه ماکزیموم اثردرموهاایجادمی شوداگربعداز12ماه هیچ گونه تاثیری درموهایتان مشاهده نکردیدادامه مصرف آن بی حاصل می باشد.درطی 12ماه بعدازقطع داروموهای درآمده ریزش می یابندواثرفیناسترایدتازمانی است که مصرف می شود.توصیه می گرددازمصرف هرگونه داروبدون تجویزپزشک خودداری فرماییدبرای درمان ریزش سکه ای می توان ازداروهای موضعی یاتزریق کورتون به ناحیه بدومواستفاده نموددراکثرمواردی که فردبه درمان های خوراکی وموضعی پاسخ نمی دهدبه راحتی به تزریق استروییدجواب خواهدداد.بهتراست به محض متوجه شدن سریع به پزشک مراجعه نماییدمتخصص بابررسی تاریخچه پزشکی بیمار،معاینه سروانجام بعضی ازآزمایشهای خونی برای بررسی وضعیت هورمونهاوتشخیص بیماریهای داخلی که باعث ریزش غیرطبیعی مومی شوندمی تواندعلت دقیق ریزش موراتشخیص دهد.اگرعلت ریزش موبیماریهای داخلی مثل دیابت،تیروئید،تخمدان پلی کیستیک،بیماریهای اتوایمیون،کم خونی و…باشدکنترل دقیق بیماری می تواندریزش موراکنترل کرد.رایج ترین علت ریزش مودرمردان اندروژنتیک می باشد.درمان تاییدشده ریزش موی آندروژنتیک درمان دارویی ریزش موی آندروژنتیک درمردان 2درصدیا5درصدمحلول موضعی مینوکسیدیل 1میلی گرمی قرص فیناسترایدقرص دوتاستراید5/.میلی گرمی درمان دارویی ریزش موی آندروژنی وژنتیکی درزنان مینوکسیدیل(اسپیرونولاکتون-سیپروترون استات-فلوتامید)آنتی آندروژن درمانهای دارویی درصورتی که دراوایل شروع ریزش موتجویزشونددراغلب مواردبه خوبی می توانندریزش موراکنترل کنند.ازبین رفتن کامل فولیکولهاجلوگیری کننددرصورتی که فولیکولهادراثرپدیده مینیاتوری شدن کامل ازبین رفته باشنداین درمانهاباعث رشدموهای نازک وکرک مانندی شده ودرصورتی که درمان قطع شودموهای درآمده می ریزندبنابراین دراین حالت بهترین درمان دائمی وطبیعی برای پرکردن مناطق بدون موجراحی پیوندمومی باشد.درمان جراحی برای مردان وزنان جراحی پیوندمویک تضمین بالایی داشته ودرصورتی که جراح وتیم مربوطه مهارت وتجربه کافی داشته باشند.90تا100درصدموهای کاشته شده رشدخواهندکرد.ودرمقایسه بامینوکسیدیل وفیناسترایدبهتروکامل ترمی تواندپوشش خوبی درنواحی بدون موایجادکندواثرآن همیشگی است. مینوکسیدیل: مینوکسیدیل یک داروی متسع کننده قوی عروق می باشدودرمواردفشارخون شدیدبه صورت خوراکی تجویزمی شود.مینوکسیدیل تنهادارویی است که به صورت موضعی باعث رشدمومی شودوبه فرم محلولهای 2درصدو5درصدموجودمی باشد.دربیشتراز30درصدافرادی که ازاین محلول استفاده می کنندبه خوبی موهای کرکی رابه موهای ضخیم تبدیل می کندودرکمتراز10درصدمی تواندباعث پرشدن کامل یک سرطاس شود.ودرصورتی که ازمحلول 5درصداستفاده شودکمی فوایدواثرات آن افزایش می یابد.معمولاًبعداز6ماه استفاده اثرات آن نمایان می شود. چه افرادی به این داروبهترجواب می دهند؟ مردانی که دراوایل شروع ریزش موهستندٰ،مردانی که حداکثرمنطقه طاسی آنهاکمتراز10سانتی مترمربع باشدوکسانی که قبل ازمصرف داروتراکم موهایشان حداقل 20تارمودرهرسانتی مترمربع بوده.مینوکسیدیل درزنان هم اثرات خوبی داشته ودر60درصداززنان استفاده کننده باعث توقف ریزش موورشدمجددموهاشده.درصورتی که درمان متوقف شودبعداز3ماه به مرحله قبل ازشروع درمان برمی گرددوموهای درآمده می ریزند.افرادبایستی به این نکته توجه داشته باشندکه برای حفظ موهای درآمده روزانه دوباربه طورهمیشگی محلول رااستفاده کنند.مینوکسیدیل موضعی معمولاًعوارضی نداشته ودرمواردخیلی نادرحساسیتهای پوستی مشاهده شده که مصرف داروبایستی قطع شود. فیناستراید: فیناسترایدیک داروی آزا-استروئیدی ساختگی وباقدرت زیاداست که به صورت آنتاگونیست غیررقابتی به صورت برگشت ناپذیرباعث مهارآنزیم 5-آلفاردوکتازنوع2می شود.این آنزیم هورمون مردانه تستوسترون رابه دی هیدروتستوسترون تبدیل می کندودرپوست سربه میزان زیادی وجوددارد.نیمه عمرپلاسمایی این دارو8ساعت می باشدواثرات بیولوژیکی آن برای زمانی طولانی تربه جامی ماند.دراوایل سال 1990فیناسترایدیرای درمان هیپرتروفی پروستات بادوز5میلیگرم روزانه تاییدشد.به دنبال مصرف این دارومردان متوجه شدندریزش موهایشان کاهش یافته وحتی رویش موی جدیدهم مشاهده کردند.بعدازتحقیقات زیادمشخص شداین داروبادوز1میلی گرم درروزهم می توانداثرات مثبت درریزش موداشته باشد.این دارودرسال 1998ازطرف انجمن FDAامریکابه عنوان داروی موثربرریزش موی مردانه بانام پروپشیاتاییدشد.پروپشیااولین قرص تاییدشده علمی درریزش موی مردانه به خصوص درنواحی ورتکس(وسط سر)وقدامی میانی سرمی باشد.این داروبه فرم قرص های 1میلیگرمی برای ریزش موروزانه استفاده می شودومیزان هورمون دی هیدروتستوسترون سرراتا64درصدوسرم راتا68درصدکاهش می دهدوبعداز12ماه مصرف این قرص موهای کامل وضخیم سرافزایش یافته وموهای نازک کاهش می یابد.فیناسترایدبه خوبی می تواندباعث متوقف شدن پدیده مینیاتوری شودورشدمجددموهاشروع می گردد. رایج ترین عوارض پروپشیا: عوارض جنسی:ازدست دادن میل جنسی در2درصدمردان،اشکال درنعوظ در3/1درصدوکاهش مقدارمایع منی.وقتی فردبااین عوارض مواجه می شوددرصورت قطع مصرف داروعوارض ایحادشده ازبین می روند.علاوه براینهادرتعدادی ازمردان بزرگی وحساسیت زیادسینه مشاهده.درصورت مواجه شدن بادردیاترشح ویالمس توده درسینه سریعاًبه پزشک خوداطلاع دهید.زنان حامله وحتی مستعدبرای حاملگی نبایستی ازاین دارواستفاده کنند.پروپشیاتوسط یک لایه محافظ پوشیده شده واین پوشش ازتماس دست باماده فعال داروجلوگیری می کند. چه مدت بعدازمصرف اثرات فیناسترایدنمایان می شود؟ قرص رادرهرروزمیل کنیدودرعرض 4تا6ماه اثرات آن ظاهرمی شودمعمولاًبعداز24ماه ماکزیموم اثردرموهاایجادمی شوداگربعداز12ماه هیچ گونه تاثیری درموهایتان مشاهده نکردیدادامه مصرف آن بی حاصل می باشد.درطی 12ماه بعدازقطع داروموهای درآمده ریزش می یابندواثرفیناسترایدتازمانی است که مصرف می شود.توصیه می گرددازمصرف هرگونه داروبدون تجویزپزشک خودداری فرماییدبرای درمان ریزش سکه ای می توان ازداروهای موضعی یاتزریق کورتون به ناحیه بدومواستفاده نموددراکثرمواردی که فردبه درمان های خوراکی وموضعی پاسخ نمی دهدبه راحتی به تزریق استروییدجواب خواهدداد.بهتراست به محض متوجه شدن سریع به پزشک مراجعه نمایید.

منبع:

http://drhamidvahidi.com

تعداد بازدید: 886

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.