حوادث و چشم (این بخش :ضربه به چشم)
حوادث و چشم (این بخش :ضربه به چشم)

حوادث و چشم (این بخش :ضربه به چشم)

حوادث و چشم (این بخش :ضربه به چشم)

چشم باید در تمام ساعات بیداری باز باشد تا بتواند عملکرد خود یعنی همان بینایی را به خوبی به انجام برساند ، لذا در معرض خطرات مختلف از جمله ضربه ها، عوامل فیزیکی (شامل گرما، سرما، نور آفتاب، امواج مختلف نور از اشعه ماوراء بنفش موجود در نور خوررشید گرفته تا اشعه مادون قرمز و...) و نیز عوامل شیمیایی (گازها و بخارات موجود در کارگاهها ،کارخانه ها،هوای آلوده و...) می باشد.  

در این بحث ما فقط به موضوع ضربه های به چشم می پردازیم. و هدف ما هم ارایه راهکارهایی برای پیش گیری با کم کردن احتمال آسیب به چشم حد اقل در مورد بخشی از حوادث می باشد.

ضربه به چشم یکی از شایع ترین علت مراجعه بیماران به چشم پزشک می باشد که به دلیل اینکه  بیشتر از همه کودکان و جوانان و نیروی فعال جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد نیازمند توجه جدی است.

ضربه هایی که مکن است به چشم وارد شود ممکن است ناشی از ابزارو اشیایی مانند  : مشت، لگد، برخورد با درب وسایل موجود در محل کار و زندگی باشد ، یا ناشی ازاشیای تیز و برنده مانند کارد، سوزن و امثال آن و یا ناشی از پرت شدن اشیاء کوچک و گاها دارای لبه تیزاست. و اتفاقا در این مجال  اندک من دوست دارم در مورد این دو دسته اخیر صحبت کنم.

ضربه به چشم در کودکان و لزوم پیشگیری از آن هم به لحاظ اینکه چشم کودک در حال تکامل می باشد و هم به لحاظ اینکه نتیجه درمان چنین آسیب هایی در چشم کودکان به اندازه بزرگترها نتیجه بخش نیست نیازمند توجه خاص است.

در کودکان برخورد کارد، سنجاق و سوزن به چشم بیشتر در جریان دعواها و بازی های کودکانه و گاهی از روی کنجکاوی کودکانه اتفاق می افتد و گاهی هم در یک مهمانی معمولی که کودک بدون نظارت بزرگترها به کارد دسترسی دارد اتفاق می افتد.

 

منبع:

http://www.drnmohammadi.com

 

 

تعداد بازدید: 1190

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.