اثر کورتاژ تخلیه ای دوم در درمان حاملگی مولار
اثر کورتاژ تخلیه ای دوم در درمان حاملگی مولار

اثر کورتاژ تخلیه ای دوم در درمان حاملگی مولار

اثر کورتاژ تخلیه ای دوم در درمان حاملگی مولار
 روش درمانی قابل قبول بیماری های مولار حاملگی، کورتاژ اولیه جهت تخلیه محصولات حاملگی و پیگیری بعدی با اندازه گیری های سریال سطح HCGبتا سرمی است و تاثیر کورتاژ دوم بر روند بهبود بیماری در دنیا مورد بحث است. در حالی که طبق فرضیه ای، تخلیه اولیه محصولات حاملگی هرچه دقیق تر انجام گیرد، میزان نیاز به شیمی درمانی بعدی در بیماران کاهش می یابد. براساس تنها مطالعه بررسی اثر کورتاژ دوم در نیاز بیماران مبتلا به بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی به شیمی درمانی می باشد.

 

روش ها :
این مطالعه به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد و بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تصادفی بر مبنای ترتیب ورود به مطالعه یک در میان در طول 4 سال به دو گروه مطالعه و شاهد تقسیم شدند.روی 30 نفر در گروه مطالعه 2 بار کورتاژ تخلیه ای به فاصله 24 – 48 ساعت و بر روی 31 نفر در گروه شاهد یک بار کورتاژ انجام گرفت.

 

نتایج :
نیاز به شیمی درمانی در گروه شاهد 58/12 برابر گروه مطالعه بود.(RP = 12.58, 95% CI = 1/75- 90.31) تعداد دوره های شیمی درمانی در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مطالعه بود (Pکمتر از 0.0009).فراوانی بیمارانی که بیماری آنها بیش از 6 ماه از زمان کورتاژ ادامه داشت در گروه کنترل و مطالعه تفاوت معنی دار آماری نداشت (P = 0.112).طول مدت بیماری در بیماران گروه کنترل به طور معنی درای بیشتر از بیماران گروه مطالعه بود (P= 0.012).

 

نتیجه گیری :
کورتاژ تخلیه ای دوم روشی سودمند در درمان بیماران با تشخیص احتمالی GTD است و نیاز این بیماران به شیمی درمانی و همچنین طول مدت بیماری را در پیگیری های بعدی کاهش می دهد.

منبع:

http://www.drarambonyad.ir

تعداد بازدید: 1107

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.