32پی- کرومیک فسفات

32P-Chromic Phosphate

 • بیماری های بافت همبند و استخوان
 • رادیوایزوتوپ ها

  داروی با نسخه

  • آرتریت روماتوئید
  • آرتروپاتی هموفیلیاک
  • تراوش های بدخیم جنب

  مقدار 20-6 میلی کوری داخل جنب و کمتر از 1 میلی کوری در سینووکتومی تجویز شود.


  نباید داخل رگ، تومورهای زخمی یا حفره های در معرض تزریق شود.


  • تضعیف مغز استخوان
  • تهوع
  • اسپاسم های شکمی
  • التهاب صفاق
  • التهاب جنب

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد