والپرووات

Valproate

 • Divalproex
 • Orlept
 • Epilim
 • Valprekim
 • Valpomix
 • Valbioate
 • Rahakin
 • Orla
 • Orfiril
 • Epival
 • Divapox
 • Divapex
 • Depakine
 • Divalbiox
 • Depromove

  داروهای ضد صرع

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   • Tablet (Delayed Release): 125mg,200mg, 250mg, 500mg
   • Capsule (Extended Release): 300mg
   • Syrup: 200mg/5ml, 300mg/5ml
   • Injection: 100mg/ml
   • Injection (Powder): 400mg

   • اختلال دو قطبی 
   • پیشگیری از میگرن


   •  mg/ kg/ day10-15در درمان تشنج، ابتدا  (در دونوبت‌ منقسم‌)، ترجیحا بعد از غذا مصرف‌ شود. سپس با فواصل‌ هر 7 روز یک بار5-10 mg/kg/day افزوده‌ می‌شود تا حداکثر به‌ مقدار روزانهmcg/ml ‌50-150  برسد که‌ بصورت‌ مقادیر منقسم‌ مصرف‌ می‌شود. مقدار معمول‌ نگهدارنده‌ دارو 30-60 mg/kg/day می‌باشد.مقدار مصرف معمول 1000-2500 میلی گرم در روز است که در چند نوبت منقسم مصرف می شود.
   • در صورت تزریق وریدی، انفوزیون کمتر و برابر 20 میلی گرم در دقیقه در 60 دقیقه با مقدار 10-15 mg/kg/day در نوبت های منقسم شروع شده و در اسرع وقت به مصرف خوراکی تبدیل شود.
   • در درمان مانیا، ابتدا با مقدار 750-1500 میلی گرم در روز شروع می شود و سپس مقدار دارو تدریجا افزوده می شود تا اثرات بالیتیی آشکار گردد. محدوده ی مقدار مصرف معمول 1000-2000 میلی گرم در روز می باشد.
   • در درمان پروفیلاکسی میگرن مقدار معمول با قرص های پیوسته رهش، 500-1000 میلی گرم در روز می باشد.

   • بیماری فعال کبدی
   • نارسایی شدید کبد

   • آرامش بیش‌از حد
   •  دپرسیون
   •  سایکوز
   •  هیپراکتیویتی
   •  اختلالات رفتاری
   • ضعف عضلانی
   •  ترمور
   •  آتاکسی
   • سردرد
   •  توهمات
   •  استوماتیت
   •  افزایش ترشح بزاق
   •  نیستاگموس
   •  دوبینی
   •  اسکوتوم
   •  تهوع و یا  استفراغ
   •  سوء‌هاضمه
   •  اسهال
   •  کرامپهای شکمی
   •  یبوست
   • افزایش اشتها
   •  پانکراتیت
   •  مهار تجمع پلاکتها
   •  ترومبوسیتوپنی.
   •  افزایش سطح آنزیمهای کبدی
   •  آلوپسی
   •  انوزی

   • واکنش افزایش‌حساسیت
   •  اختلال عملکرد کبد
   • اختلالات انعقادی
   • استفراغ‌
   •  بی‌اشتهایی‌
   •  یرقان‌،
   • خواب‌ آلودگی‌
   • عدم‌ کنترل‌ تشنجات

   • این‌ دارو غالبا غلظت‌ پلاسمایی‌ فنوباربیتال‌ و فنی‌توئین‌ و گاهی‌ نیز غلظت‌ پلاسمایی‌ اتوسوکسیمید وپریمیدون‌ را زیاد می‌کند.
   • داروهای‌ ضد افسردگی‌ و ضد جنون‌ با کاهش‌ آستانه‌ تشنج‌، با اثر ضد تشنجی‌ این‌ دارو مقابله‌ می‌کنند.
   • سایمتیدین‌ با مهار آنزیم‌ های‌کبدی‌، غلظت‌ پلاسمایی‌ والپروات‌ را افزایش‌ می‌دهد.
   • تجویز همزمان‌ سایرداروهای‌ ضد صرع‌، موجب‌ افزایش‌ سمیت‌ دارو میگردد بدون‌ اینکه‌ اثرات‌ درمانی‌ آن‌ افزایش‌ یابند، علاوه‌ بر این‌ ترکیب‌ درمانی‌،کنترل‌ درمان‌ را پیچیده‌ می‌کند.
   • کلروکین‌ با اثر ضد تشنجی‌ این‌ دارو مقابله‌ می‌کند.

   از قطع‌ ناگهانی‌ مصرف‌ این‌ دارو باید خودداری‌ شود.


   گروه D:
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   با غلظتهای کم در شیر ترشح می‌شود بنابراین توصیه نمی شود.


   نحوه اثر ضدتشنج:

   مکانیسم دقیق اثر این دارو ناشناخته است.


   • نیمه عمر: 20-5 ساعت.
   • دفع: عمدتا از راه ادرار دفع می‌شود. مقدار کمی از راه مدفوع و تنفس دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   WOCKHARDT(PINEWOOD)

   UK(Ireland)

   200 mg/5 ml

   Oral solution

    

   Valproate Sodium

   SANOFI AVENTIS

   France

   500mg

   Tablet Delayed Release

   Depakin Chrono 

   Valproate Sodium

   SANOFI AVENTIS

   France

   400mg

   Injection Powder

   Depakin

   Valproate Sodium

   SANDOZ

   Germany

   500mg

   Tablet Prolonged Release

   Valproate Sandoz

   Valproate Sodium

   GEROT

   Autria

   100mg/ml

   Injectionl

   Convulex

   Valproate Sodium

   AVENTIS PHARMA

   UK

   200mg/5ml

   Syrup

   Epilim

   Valproate Sodium

   عبیدی

   Iran

   200mg/5ml

   Syrup

   Valproate Sodium

   Valproate Sodium

   رها

   Iran

   200mg

   Tablet

   Rahakim

   Valproate Sodium

   ایران ناژو

   Iran

   200mg

   Tablet

   Epival

   Valproate Sodium

   رازک

   Iran

   200mg/5ml

   Syrup

   Valproate Sodium

   Valproate Sodium

   مینو

   Iran

   200mg

   E.C Tablet

   Orlept

   Valproate Sodium

   DESITIN

   Germany

   500mg

   Extended Release Tablet

   Orlept LA

   Valproate Sodium

   DESITIN (HAUPT PHARMA)

   Germany

   300mg/5ml

   Syrup

   Orfiril Saft

   Valproate Sodium

   DESITIN

   Germany

   300mg

   Capsule, Extended Release

   Orfiril Long

   Valproate Sodium

   DESITIN

   Germany

   100mg/ml, 10ml

   Injection

   Orlept

   Valproate Sodium

   DESITIN

   Germany

   100mg/ml, 3ml

   Injection

   Orlept

   Valproate Sodium

   DESITIN

   Germany

   500mg

   Tablet,Extend Release

   Orlept LA

   Valproate Sodium

   DESITIN

   Germany

   200mg

   Tablet, Delayed Release

   Orlept

   Valproate Sodium

   روز دارو

   Iran

   200mg

   E.C Tablet

   Valproate Sodium

   Valproate Sodium

   باختر بیوشیمی

   Iran

   200mg

   EC Tablet

   Valbioate

   Valproate Sodium


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد