سوماتواستاتین

Somatostatin

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  Injection: 0.25mg, 3mg


  • کنترل خونریزی های گوارشی

  • در کنترل خونریزی گوارشی ابتدا 250 میکروگرم طی 3-5 دقیقه تزریق می شود. سپس مصرف دارو با انفوزیون مقدار 3.5 mcg/kg/hr تا زمان توقف خونریزی ادامه می یابد.
  • به منظور جلوگیری از عود خونریزی ممکن است انفوزیون دارو به مدت 48-72 ساعت ادامه یابد.

  حساسیت مفرط نسبت به دارو


  • ناراحتی گوارشی
  • برادیکاریدی
  • تهوع
  • برافروختگی

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد